Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Điểm hòa vốn là gì và làm thế nào để tính?

Điểm hòa vốn - giá tài sản cơ sở tại đó sản phẩm cấu trúc sẽ bắt đầu nhận được lợi nhuận.

Đối vơi sản phẩm với 100% mức bảo vệ vốn, điểm hòa vốn là mức giá hiện tại của tài sản - bạn sẽ bắt đầu nhận được lợi nhuận khi giá di chuyển về hướng tích cực. Đối với sản phẩm với mức bảo vệ vốn khác, điểm hòa vốn sẽ khác với mức giá hiện tại của tài sản cơ sở.

Để tính điểm hòa vốn, cần phải xác định khoảng cách (phần trăm) từ giá mua đến địa điểm mà tài sản cơ sở cần phải đi qua.

Công thức tính:

(100% - CPL + Commission) / PR, tại đó:

  • 100%: Phần trăm từ khoản đầu tư ban đầu.
  • CPL: Mức bảo vệ vốn nhà đầu tư.
  • Commission: Chi phí cho việc tạo sản phẩm cấu trúc.
  • PR: Hệ số tham gia.

Ví dụ:

  • Tài sản cơ sở (BA) - Apple.
  • PR = 0.5.
  • CPL = 100%.
  • Commission = 2%.
  • Giá BA = 110 USD.

Tính toán:

(100% - 100% + 2%) / 0.5 = 4%.

Điểm hòa vốn = giá + kết quả.

Điểm hòa vốn = 110 USD + 4% = 114 USD.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên