Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Khi nào tổng số lệnh để nhận Ngân hàng phần thưởng bị hủy?

  1. 1

    Không tuân thủ điều kiện để nhận Ngân hàng phần thưởng về giá trị tối thiểu cho mỗi Fix-Contracts mở tại bất kỳ lệnh nào.

    Ví dụ.

    Thắng 4 lệnh liên tiếp, Fix-Contracts cho mỗi lệnh trị giá từ 5 USD trở lên. Tuy nhiên Fix-Contracts cho lệnh thứ 5 chỉ là 1 USD. Khi đó, không phụ thuộc vào kết quả của lệnh thứ 5, tổng số lệnh của bạn sẽ bị hủy, không thực hiện đủ điều kiện để nhận Ngân hàng phần thưởng.

  2. 2 Bán sớm Fix-Contracts, khi đó khách hàng sẽ mất toàn bộ số tiền đã chi trả để mua Fix-Contracts.
  3. 3 Fix-Contracts hết hạn được thanh toán bằng với số tiền mua Fix-Contracts.
  4. 4 Lệnh của bạn chỉ sử dụng tiền thưởng nhận được từ chương trình đổi điểm thưởng ra tiền mặt để giao dịch Fix-Contracts.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Điều kiện giao dịch Fix-Contracts":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên