Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để nhân đôi Contract?

Nếu bạn có Fix-Contracts mở, tại cột "Đầu tư" bạn sẽ thấy dấu "x2" và khi nhấn vào đó sẽ có một cửa sổ hiện ra với điều kiện nhân đôi contract. Nhấn "Tiếp tục", bạn sẽ nhân đôi giá trị Fix-Contracts hiện tại và số tiền mới sẽ được hiển thị tại cột "Đầu tư".

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Điều kiện giao dịch Fix-Contracts":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên