Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Thế nào là "giới hạn tài chính" và các giới hạn về vốn khi mua một sản phẩm cấu trúc?

Giới hạn tài chính là số tiền lớn nhất mà khách hàng có thể nhận được khi thế chấp sản phẩm cấu trúc. Công ty thiết lập giới hạn tài chính khác nhau đối với mỗi tài khoản vốn tạm thời và được tính theo công thức sau:

Giới hạn tài chính = CPL / 100 * giá trị sản phẩm * 0.8. Tại đó, CPL (Capital protection level) – mức bảo vệ vốn của sản phẩm cấu trúc.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên