Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Tài liệu và hợp đồng pháp lý

Tài liệu cập nhật trên trang này quy định công việc của Alpari Limited và các dịch vụ được cung cấp trên trang web chính thức của Alpari.

 1. Tuyên bố rủi ro
 2. Hợp đồng khách hàng
 3. Điều khoản kinh doanh cho Tài Khoản STANDARD và NANO
 4. Điều khoản dịch vụ xử lý cài đặt và thực hiện các lệnh của khách hàng
 5. Terms of Business for ECN and PRO.ECN Accounts
 6. Nguyên tắc điện thoại
 7. Điều khoản trên hoạt động phi giao dịch
 8. Điều khoản dịch vụ Fix-ContractsTrader
 9. Điều khoản dịch vụ Tài khoản PAMM
 10. Phụ lục Điều khoản dịch vụ Tài khoản PAMM: Dịch vụ Danh Mục PAMM
 11. Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ "Tín hiệu"
 12. Hợp đồng mua-bán Sản phẩm cấu trúc
 13. Điều khoản bán sớm Sản phẩm cấu trúc
 14. Hợp đồng vay đặc biệt
 15. Điểu khoản chương trình Alpari Hoàn Tiền
 16. Quy định cuộc thi "Công Thức FX"
 17. Quy định cuộc thi "Thực Tế Ảo"
 18. Quy định cuộc thi "Nhà Đầu Tư Thành Công"
 19. Quy định cuộc thi "Top Các Nhà Quản Lý Danh Mục"

Lưu trữ tài liệu

Quay lên trên