• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Vietnam BONUS Festival!

Lễ hội tiền thưởng cho Việt Nam!

Tặng tiền thưởng 30% trên vốn nạp từ giữa Tháng 9 đến hết tháng 11

Nhận tiền thưởng

1. GIỚI THIỆU

1.1. Alpari1 đang tổ chức “Tiền thưởng giao dịch 30%” (sau đây gọi là “Khuyến mãi”) và mời các khách hàng mới và hiện tại của Alpari cư trú rõ ràng tại các Quốc gia Đủ điều kiện (sau đây gọi là “Khách hàng”) tham gia. Bằng cách tham gia Chương trình khuyến mãi này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện ở đây (sau đây được gọi là “Điều khoản”) như những điều khoản và điều kiện này được trình bày bên dưới.
1.2. Khách hàng tham gia Chương trình khuyến mãi này sẽ đủ điều kiện để nhận “Tiền thưởng” như được định nghĩa trong điều khoản 5 sau đây theo các Điều khoản này.

2. GIẢI THÍCH VỀ ĐIỀU KHOẢN

Tài khoản” có nghĩa là tài khoản giao dịch của Khách hàng với Alpari mà Khách hàng thực hiện Gửi tiền trong Thời gian Khuyến mại;
Thời gian hoạt động” có nghĩa là 30 (ba mươi) ngày liên tục trong Thời gian khuyến mãi bắt đầu kể từ ngày Khách hàng nhận được Tiền thưởng;
Tiền thưởng” có nghĩa là lợi ích giao dịch mà Khách hàng tham gia vào Chương trình khuyến mãi sẽ đủ điều kiện nhận được tín dụng theo các Điều khoản này;
Quốc gia Đủ điều kiện” chỉ có nghĩa là Việt Nam;
Tiền nạp” có nghĩa là ít nhất 250 USD cho khoản tiền nạp đầu tiên được yêu cầu trong Tài khoản Alpari của Khách hàng để kích hoạt Chương trình khuyến mãi;
Số Lot Tối thiểu” có nghĩa là 15 (mười lăm) Lot Tiêu chuẩn đầy đủ mà Khách hàng cần giao dịch trong Thời gian Hoạt động để rút Số tiền thưởng tuân theo các Điều khoản này;
Các Thỏa thuận Hoạt động” có nghĩa là các thỏa thuận được xác định trong Thỏa thuận Khách hàng trên Trang web của chúng tôi;
Thời gian khuyến mãi” có nghĩa là khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 năm 2022 (00:01) đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2022 (23:59);
Lot tiêu chuẩn” có nghĩa là số lượng tiêu chuẩn của công cụ mà Khách hàng đang giao dịch. Ví dụ, trong ngoại hối, một Lot tiêu chuẩn là 100.000 đơn vị của một loại tiền tệ cụ thể.
Website” có nghĩa là www.alpari.com

3. TIÊU CHÍ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

3.1. Để tham gia Chương trình khuyến mãi này, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Bạn là Khách hàng mới hoặc Khách hàng hiện tại từ Quốc gia Đủ điều kiện, đủ điều kiện để giao dịch và đã đồng ý với các Thỏa thuận hoạt động;
b) Chạy trên tài khoản giao dịch thực với Alpari theo Khoản tiền nạp hiện hành và/hoặc các yêu cầu khác của Alpari;
c) Chấp nhận các Điều khoản của Khuyến mại này; và
d) Nạp tiền vào Tài khoản trong Thời gian Khuyến mại, theo b) và c) ở trên.
3.2. Khách hàng phải đăng ký thông qua liên kết trong biểu ngữ trên Trang web của Alpari trong Thời gian Khuyến mại để đủ điều kiện nhận Tiền thưởng.

4. ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH VÀ NẠP TIỀN

4.1. Khuyến mãi chỉ áp dụng cho tất cả các công cụ FX, Kim loại và Hàng hóa.
4.2. Khuyến mãi chỉ áp dụng cho tài khoản Standard MT4 (“Tài khoản Đủ điều kiện”).
4.3. Chỉ những vị trí được mở trong hơn 3 (ba) phút mới đủ điều kiện cho Khuyến mãi này.
4.4. Đây là tuyên bố rằng:
a) Bất kể số lượng tài khoản giao dịch mà Khách hàng có thể mở hoặc chạy với Alpari, Khuyến mại chỉ áp dụng cho Tài khoản đủ điều kiện đầu tiên cho mỗi Khách hàng; và
b) chuyển tiền giữa các tài khoản không được coi là tiền nạp cho các mục đích của Khuyến mãi này (ngoại trừ trường hợp việc chuyển tiền được thực hiện từ tài khoản tạm thời được nạp gần đây sang tài khoản giao dịch).
4.5. Khách hàng phải thực hiện Nạp tiền trong vòng 7 (bảy) ngày sau khi đăng ký theo điều khoản 3.2 ở trên. Khoản tiền nạp sẽ không bao gồm bất kỳ khoản phí hoa hồng nào được Alpari hoàn trả cho Khách hàng như một phần của ưu đãi đặc biệt khác và phí hoa hồng đó sẽ không phải là một phần của việc tính Tiền thưởng.

5. ĐIỀU KHOẢN KHUYẾN MÃI CỤ THỂ

5.1. Tiền thưởng được tính bằng 30% Số tiền nạp được thực hiện bằng một giao dịch vào Tài khoản đủ điều kiện đầu tiên, với Tổng số tiền thưởng tối đa cho mỗi khách hàng là 1000 USD trong Thời gian Khuyến mại và tuân theo các Điều khoản này.
5.2. Tiền thưởng sẽ được cung cấp dưới dạng tín dụng vào tài khoản giao dịch của Khách hàng trong vòng hai mươi bốn (24) giờ làm việc, sau khi Khoản tiền nạp đã được thực hiện vào Tài khoản và sẽ chỉ có sẵn cho mục đích giao dịch.
5.3. Khuyến mãi bắt đầu lúc 12:01 sáng, GMT+3 vào ngày 19 tháng 9 năm 2022 và sẽ chạy trong toàn bộ Thời gian khuyến mãi. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng tất cả các giao dịch chuyển tiền đều được ghi ngày dựa trên thời gian mà Alpari thực hiện chúng chứ không phải vào thời điểm yêu cầu được thực hiện.
5.4. Số tiền sẽ được chuyển vào số dư tài khoản giao dịch của Khách hàng và sẽ có sẵn để giao dịch sau khi hoàn thành Điều khoản này hoặc rút tiền nếu Khách hàng đã giao dịch Số lượng Lot Tối thiểu (được tính theo công thức sau) trong Thời gian Hoạt động: Số lượng Lot tối thiểu = 30% * Deposit / 5.
5.5. Đối với mỗi lot được giao dịch theo Điều khoản, 5 USD của số tiền thưởng sẽ có sẵn để rút. Bạn có thể tính toán toàn bộ số tiền thưởng có sẵn để rút về tài khoản của mình thông qua công thức sau:
5.6. Tiền thưởng được tích lũy trên tất cả nội bộ (tiền nạp vào tài khoản tạm thời và sau đó chuyển tiền vào tài khoản giao dịch) và tiền nạp bên ngoài vào tài khoản giao dịch tham gia Chương trình được thực hiện trong vòng 7 (bảy) ngày kể từ khi tiền thưởng ban đầu được ghi có, không bao gồm tất cả tiền rút từ tài khoản giao dịch.
5.7. Tiền thưởng chỉ có sẵn sau khi Tiền nạp đã được thực hiện. Nếu Khách hàng thực hiện nạp tiền trước khi Khách hàng đăng ký Khuyến mãi này, thì khoản tiền gửi đó sẽ không được coi là cho các mục đích của Khuyến mãi này.
5.8. Tiền thưởng không thể chuyển nhượng giữa các tài khoản giao dịch của Alpari và Khách hàng chỉ có thể rút tiền khi hoàn thành Số lượng Lot tối thiểu, trong Thời gian Hoạt động kể từ ngày Tiền thưởng được chuyển vào tài khoản giao dịch của Khách hàng và các Điều khoản này được thỏa mãn. Tiền thưởng sẽ bị xóa vào cuối Thời gian hoạt động nếu các Điều khoản của Chương trình khuyến mãi này không được đáp ứng.
5.9. Khuyến mãi sẽ bị hủy trong trường hợp, trong Thời gian Hoạt động, Khách hàng rút một phần hoặc toàn bộ Tiền nạp. Tuy nhiên, nếu trong Thời gian Hoạt động và trước khi rút Khoản tiền nạp của Khách hàng trong Thời gian Hoạt động, Khách hàng đã đáp ứng các điều khoản giao dịch theo điều khoản 5.4, Khách hàng sẽ nhận được (tại thời điểm rút tiền) bất kỳ số tiền thưởng đầy đủ nào đến hạn theo điều khoản 5.4 và 5.5 và mọi khoản tín dụng giao dịch Tiền thưởng còn lại trong tài khoản giao dịch của Khách hàng sẽ bị hủy.
5.10. Trong Thời gian Khuyến mại, số dư tài khoản âm sẽ không được bù đắp và, Tiền thưởng giao dịch sẽ không bị hủy cho đến khi Thời gian Hoạt động kết thúc hoặc các điều khoản giao dịch trong khoản 5.4 đã được hoàn thành.
5.11. Tiền thưởng giao dịch sẽ được thêm vào trong tính toán Vốn chủ sở hữu (Equity) và Dư ký quỹ (Free Margin). Mức Stop Out là 0% cho các tài khoản tham gia Khuyến mãi. Nếu Vốn chủ sở hữu trên tài khoản giao dịch bằng hoặc nhỏ hơn số tiền thưởng giao dịch, Alpari có quyền đóng các vị trí mở của khách hàng và ngăn chặn giao dịch tiếp theo cho đến khi thực hiện nạp tiền hoặc cho đến khi Khuyến mãi kết thúc.
5.12. Trong trường hợp có bất kỳ vị trí nào bị khóa, tính toán trong điều 5.4 sẽ chỉ xem xét một nửa tổng khối lượng của vị trí.
5.13. Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng phần mềm MetaTrader 4 sẽ tính đến tín dụng hoặc tiền thưởng khi tính toán Tỷ lệ ký quỹ tài khoản tham gia Chương trình khuyến mãi.

6. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

6.1. Bất kỳ số tiền nào được đề cập trong Điều khoản này sẽ bao gồm số tiền tương đương bằng EUR hoặc đơn vị tiền tệ đã chọn của tài khoản giao dịch theo tỷ giá hối đoái nội bộ của Alpari tại thời điểm chuyển.
6.2. Nếu có bất kỳ tranh chấp và/hoặc trình bày sai lệch nào liên quan đến các Điều khoản áp dụng ở trên, thì tranh chấp và/hoặc trình bày sai đó sẽ được giải quyết bởi Alpari, hành động một cách thiện chí, duy nhất và tuyệt đối của mình, được coi là phù hợp. Quyết định của Alpari sẽ là quyết định cuối cùng.
6.3. Alpari có quyền bất kỳ lúc nào và có toàn quyền quyết định loại bất kỳ Khách hàng nào tham gia Chương trình khuyến mãi và/hoặc rút tiền với thông báo ngay lập tức về Quyền lợi và/hoặc bất kỳ lợi nhuận nào thu được nếu:
a) Xảy ra vi phạm các Điều khoản này và/hoặc bất kỳ điều khoản nào của các Thỏa thuận hoạt động;
b) Alpari có cơ sở hợp lý để tin rằng có sự lạm dụng đối với Khuyến mãi này; và
c) Khách hàng có hành vi thiếu thiện chí và/hoặc lạm dụng và/hoặc gian lận và/hoặc theo cách không phù hợp với Khuyến mãi này và các Điều khoản hiện hành.
6.4. Bất kỳ dấu hiệu hoặc nghi ngờ nào về gian lận, thao túng, hoàn lại tiền hoặc Tiền thưởng hoặc chuyển giá phí qua đêm, hoặc các hình thức gian dối hoặc gian lận khác trong tài khoản của Khách hàng hoặc nhiều tài khoản với Alpari hoặc có liên quan hoặc kết nối với Tiền thưởng sẽ vô hiệu hóa Phần thưởng và tất cả các giao dịch đã thực hiện và/hoặc lãi hoặc lỗ thu được từ đó.
6.5. Alpari bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình và khi thấy phù hợp, thay đổi, sửa đổi, tạm ngừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt Khuyến mãi, hoặc bất kỳ khía cạnh nào của Khuyến mãi vào bất kỳ lúc nào và theo bất kỳ lý do hợp lý nào mà không cần thông báo trước. Trong mọi trường hợp, Alpari sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hậu quả nào của bất kỳ thay đổi, điều chỉnh, tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt Khuyến mãi này.

Ví dụ 1

Khách hàng đăng ký Khuyến mãi, rút 250 USD từ tài khoản Standard MT4 của họ và sau đó nạp 250 USD vào cùng một tài khoản. Trong trường hợp này, Khách hàng sẽ không được nhận tiền thưởng vì tổng số tiền được nạp kể từ khi đăng ký Khuyến mãi bằng 0.

Ví dụ 2

Khách hàng nạp 350 USD vào tài khoản Standard MT4 trong Thời gian Khuyến mại. Theo các Điều khoản này, khách hàng nhận được 105 USD Tiền thưởng giao dịch trong Tài khoản của họ (30% X 350 USD). Nếu Khách hàng muốn rút số Tiền thưởng này, thì họ cần giao dịch 21 lot (105 USD / 5). Nếu Khách hàng giao dịch đủ 21 lot trong Thời gian Hoạt động, họ sẽ được ghi có 105 USD (21 lot X 5) số tiền có thể rút trước khi kết thúc Thời kỳ Hoạt động. Tuy nhiên, nếu Khách hàng chỉ có thể giao dịch khối lượng nhỏ hơn trong Thời gian Hoạt động, ví dụ: 10 lot, thì chỉ 50 USD (10 lot X 5) sẽ có sẵn để rút tiền, số tiền này sẽ được ghi có vào Tài khoản của Khách hàng khi kết thúc Thời gian Hoạt động. Tại thời điểm này, 55 USD tiền thưởng còn lại trên tài khoản sẽ bị hủy.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.