Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Quy đổi điểm thưởng ra tiền mặt để giao dịch Fix-Contracts

Điểm thưởng tích lũy được bạn có thể đổi ra tiền mặt để giao dịch Fix-Contracts. Để làm được điều này, hãy chọn số điểm thưởng mà bạn muốn quy đổi tại myAlpari và sau đó hãy chắc chắn rằng số tiền quy đổi đã chuyển vào tài khoản alpari.fix-contracts và bắt đầu giao dịch.

Quy đổi điểm thưởng diễn ra theo tỷ giá ALPUSD do công ty quy định.

Nó hoạt động thế nào?

Giả sử, trên tài khoản thưởng của bạn có 20.000 ALP và bạn muốn quy đổi 5.000 ALP ra tiền mặt để giao dịch Fix-Contracts.

Bạn gửi yêu cầu, chọn số lượng điểm thưởng và tài khoản alpari.fix-contracts mà bạn sẽ chuyển tiền vào. Tỷ giá hiện tại ALPUSD bằng 1 USD / 100 ALP. Trong trường hợp này, tài khoản của bạn sẽ được cộng 50 USD1.

Số tiền nhận được bạn chỉ có thể sử dụng để giao dịch Fix-Contracts. Lợi nhuận nhận được từ các giao dịch bạn có thể sử dụng tùy theo ý mình2

Vui lòng lưu ý:

  1. Bạn có thể quy đổi tối đa 150 USD một tuần. Số tiền yêu cầu không được quá 1/4 số điểm thưởng hiện tại trên tài khoản thưởng. Bạn có thể gửi một yêu cầu mỗi tuần.
  2. Tài khoản alpari.fix-contracts trên phần mềm giao dịch Fix-ContractsTrader sẽ tạo ra hai quỹ - cho tài sản riêng của bạn và tài sản thưởng (bao gồm số tiền nhận được khi quy đổi điểm). Điểm thưởng được sử dụng trong giao dịch sẽ xóa khi bạn mở Fix-Contracts. Phần lợi nhuận sẽ chuyển vào quỹ tài sản riêng của bạn.
Quay lên trên