Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Sản Phẩm Thanh Toán Bằng Lợi Tức

Lợi nhuận tiềm năng của sản phẩm này cố định và được xác định tự động dựa trên các thông số và các kịch bản thực tế mà các nhà đầu tư mong đợi.

Để nhận được lợi nhuận tối đa, giá cần phải chạm đến mức mà nhà đầu tư đã thiết lập trước khi sản phẩm bị đáo hạn. Điều làm nên sự khác biệt của sản phẩm này là sự có mặt của lợi tức cho phép bạn nhận được một phần lợi nhuận nếu như giá không đạt đến mức được thiết lập mà nằm giữa giá mua và giá dự đoán. Nếu xu hướng di chuyển của giá không đúng như dự đoán, khách hàng sẽ nhận lại được số tiền đầu tư có tính đến mức bảo vệ vốn.

Sản Phẩm Thanh Toán Bằng Lợi Tức

Để đầu tư vào sản phẩm này bạn cần phải thiết lập mức giá mà tài sản cơ bản sẽ chạm đến trong suốt thời gian tồn tại của sản phẩm cấu trúc.

Dự Báo Cho Sự Tăng Giá

140 USD
130 USD

Giả sử giá cổ phiếu công ty Apple bằng 130 USD. Nhà đầu tư nghĩ rằng giá cổ phiếu trong vòng 2 tháng sẽ đạt 140 USD. Thiết lập mức bảo vệ vốn 95%. Trong trường hợp này, số tiền đầu tư tối thiểu - 10,000 USD, thu nhập tiềm năng - 44% một năm, lợi tức 7% từ mức bảo vệ vốn.

 • Nếu đến cuối giai đoạn đầu tư giá đạt 140 USD (bằng hoặc cao hơn 140 USD), nhà đầu tư sẽ nhận lại được số tiền đầu tư và lợi nhuận tương đương với (10,000 × 44% / 12) × 2 = 733.33 USD.
 • Nếu đến thời điểm đáo hạn sản phẩm, giá dừng ở mức 130-140 USD, nhà đầu tư sẽ nhận lại được 95% số tiền đầu tư kèm theo lợi tức bằng 9,500 × 7% / 12 × 2 = 110.83 USD.
 • Nếu dự đoán sai (mức giá đạt dưới 130 USD), nhà đầu tư sẽ nhận lại 95% số tiền đầu tư.

Dự Báo Cho Sự Giảm Giá

50 USD
30 USD

Giả sử giá cổ phiếu công ty Microsoft bằng 50 USD. Nhà đầu tư dự đoán rằng giá tài sản sẽ giảm và trong vòng 6 tháng đạt 35 USD. Thiết lập mức bảo vệ vốn 90% đồng nghĩa với việc vào cuối giai đoạn đầu tư, nhà đầu tư sẽ nhận lại được không dưới 90% từ số tiền đầu tư.

Đối với điều kiện này, số tiền đầu tư tối thiểu là 5,000 USD, thu nhập tiềm năng - 52% một năm, lợi tức - 9% từ mức bảo vệ vốn.

 • Nếu đến cuối giai đoạn đầu tư giá đạt 140 USD (bằng hoặc cao hơn 140 USD), nhà đầu tư sẽ nhận lại được số tiền đầu tư và lợi nhuận tương đương với (10,000 × 44% / 12) × 2 = 733.33 USD.
 • Nếu đến thời điểm đáo hạn sản phẩm, giá dừng ở mức 35-50 USD, nhà đầu tư sẽ nhận lại được 90% số tiền đầu tư kèm theo lợi tức bằng (4,500 × 9% / 12) × 2 = 202.5 USD.
 • Nếu nhà đầu tư dự đoán sai sẽ chỉ nhận lại được 90% số tiền đầu tư.

Chỉ số thu nhập ảnh hưởng thế nào đến kích thước lợi tức?

Bằng cách thiết lập các thông số khác nhau cho mức bảo vệ vốn và thời gian đầu tư, bạn có thể thay đổi số tiền đầu tư tối thiểu, thu nhập và kích thước lợi tức.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn giảm mức bảo vệ vốn xuống 80%?

Khi giảm mức bảo vệ vốn, giá trị tối thiểu sản phẩm cấu trúc giảm, còn lợi nhuận tiềm năng tăng. Khi đó rủi ro cũng sẽ tăng lên.

Ví dụ: Nếu khách hàng nghĩ rằng giá cổ phiếu công ty Apple sẽ tăng, các kịch bản sau đây có thể xảy ra:

 • Thiết lập mức bảo vệ vốn 95%, nhà đầu tư cần phải đầu tư ít nhất 10,000 USD. Khi đó lợi nhuận có thể đạt 44% và lợi tức có thể nhận được 7%.
 • Lựa chọn mức bảo vệ vốn 80%, nhà đầu tư cần phải đầu tư 4,500 USD. Khi đó lợi nhuận tiềm năng có thể tăng đến 90%, lợi tức nhận được - đến 15%.
160 USD
150 USD
140 USD
130 USD
 • Giới Hạn Giá Thiết Lập
 • Biến Động Giá Trước Khi Đầu Tư
 • Biến Động Giá Trong Khi Đầu Tư
 • Thời Gian Đầu Tư

Điều gì sẽ xảy ra nếu tăng mức bảo vệ vốn lên đến 100%?

Khi tăng mức bảo vệ vốn, giá trị tối thiểu sản phẩm cấu trúc tăng, còn lợi nhuận tiềm năng giảm. Khi đó rủi ro cũng sẽ thấp hơn. Với mức bảo vệ vốn lên đến 100%, nhà đầu tư không cần lo lắng về vốn đầu tư của mình.

Ví dụ: với mức bảo vệ vốn 95%, nhà đầu tư cần phải đầu tư tối thiểu 10,000 USD. Với mức bảo vệ vốn 100%, số tiền này tăng đến 20,000 USD, lợi nhuận tiềm năng giảm từ 44% xuống còn 22% và lợi tức giảm từ 7% xuống 3%.

Việc lựa chọn giá ảnh hưởng thế nào đến lợi nhuận sản phẩm?

Nếu bạn thiết lập mức giá sẽ đạt tới gần với mức giá hiện tại, lợi nhuận của bạn sẽ không cao. Thiết lập mức giá xa hơn giá hiện tại, bạn có thể nhận được lợi nhuận cao hơn.

Thời gian ảnh hưởng thế nào đến lợi nhuận sản phẩm?

Lựa chọn thời gian đáo hạn sản phẩm dài hơn, xác suất dự đoán đúng sẽ tăng lên, dẫn đến chi phí rủi ro của sản phẩm cấu trúc tăng lên. Vì vậy, thời gian đáo hạn sản phẩm càng dài, lợi nhuận càng thấp. Giai đoạn tối ưu để đầu tư - từ 6 tháng đến 1.5 năm.

Đầu Tư Vào Sản Phẩm

Bộ phận hỗ trợ

Lưu ý:

 • Ví dụ trên nhằm chỉ ra sản phẩm cấu trúc hoạt động như thế nào. Thu nhập nhận được trong quá khứ không đảm bảo thu nhập trong tương lai.
 • Tất cả sản phẩm cấu trúc được mua bằng USD.
 • Phí thanh toán cho việc đầu tư vào một sản phẩm cấu trúc là 2% của giá trị tài sản. Phí bị trừ khi sản phẩm hết hạn.
 • Lợi nhuận tiềm năng được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm mỗi năm.
Quay lên trên