Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Đối tác Tài khoản PAMM

Chương trình đối tác hoạt động thế nào

Chương trình đối tác Tài khoản PAMM là cơ hội hợp tác cùng có lợi giữa đối tác và nhà quản lý. Bạn là nhà phân tích? Nhà quản lý rủi ro? Chuyên gia quảng cáo? Bạn có thể cung cấp dịch vụ cho nhà quản lý? Hãy hợp tác với nhà quản lý Tài khoản PAMM và nhận một phần thù lao của nhà quản lý cho công việc của mình.

Chương trình đối tác Tài khoản PAMM giúp nhà quản lý thiết lập mối quan hệ đối tác với bất kỳ khách hàng nào của công ty. Ngoài ra, chương trình cũng bao gồm hệ thống trả thù lao cho đối tác linh hoạt và thuận tiện, nhờ đó nhà quản lý và đối tác có thể kiểm tra mức thù lao được chi trả.

Sau đây là những ví dụ về hoạt động của chương trình đối tác Tài khoản PAMM.

Đối tác thu hút

Đối tác thu hút

Nhà đầu tư 1

Nhà quản lý PAMM

Nhà đầu tư 2

Đối tác hỗ trợ

Nhà đầu tư 1

Nhà quản lý PAMM

Nhà đầu tư 2

Đối tác hỗ trợ

Đối tác hợp tác

Đối tác thu hút

Nhà đầu tư 1

Nhà quản lý PAMM

Nhà đầu tư 2

Đối tác hỗ trợ

Đối tác thu hút

Ví dụ cách tính thù lao đối tác thu hút

Nhà quản lý mở một Tài khoản PAMM tại Alpari. Nhà quản lý có lợi nhuận ổn định nhưng anh ta đang gặp khó khăn trong việc thu hút nhà đầu tư mới.

Một khách hàng Alpari đề nghị giúp nhà quản lý tìm nhà đầu tư mới. Nhà quản lý đồng ý đề nghị này và bổ sung khách hàng vào Đối tác thu hút. Nhà quản lý trả cho đối tác 10% khoản tiền thu được từ mỗi khách hàng đối tác này mang đến.

Đối tác nhà quản lý thu hút hai nhà đầu tư vào Tài khoản PAMM: Nhà đầu tư 1 và Nhà đầu tư 2. Dựa theo đề xuất quản lý, nhà đầu tư cần phải chi trả cho nhà quản lý 20% lợi nhuận.

 • Vốn nhà quản lý là 20,000 USD.
 • Nhà đầu tư 1 đầu tư 50,000 USD.
 • Nhà đầu tư 2 đầu tư 30,000 USD.
 • Như vậy, số dư Tài khoản PAMM là 100,000 USD.

Chi tiết như sau:

Đối tác thu hút

Nhà đầu tư 1

Nhà quản lý PAMM

Nhà đầu tư 2

50,000 USD

20,000 USD

30,000 USD

Trong một quý, nhà quản lý đạt 50% lợi nhuận trên Tài khoản PAMM (50,000 USD). Số dư Tài khoản PAMM hiện tại bằng 150,000 USD.

Như vậy:

 • Nhà đầu tư 1 nhận được lợi nhuận 50% (25,000 USD) từ khoản đầu tư của mình (50,000 USD) và phải chi trả cho nhà quản lý thù lao 20% (5,000 USD) từ khoản lợi nhuận riêng.
 • Nhà đầu tư 2 nhận được lợi nhuận 50% (15,000 USD) từ khoản đầu tư của mình (30,000 USD) và phải chi trả cho nhà quản lý thù lao 20% (3,000 USD) từ khoản lợi nhuận riêng.
 • Nhà quản lý nhận được mức thù lao lên tới 8,000 USD. Nhà quản lý trả cho đối tác 10% - khoản lợi nhuận từ khách hàng do anh ta giới thiệu (500 + 300 =800 USD). Lợi nhuận cuối cùng của nhà quản lý là 7,200 USD.

Biểu đồ phân phối lợi nhuận

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

Nhà đầu tư 1

Nhà đầu tư 2

Đối tác thu hút

Nhà quản lý PAMM

50,000

30,000

20,000

20,000

12,000

10,000

5,000

3,000

2,700

7,200

4,500

500

300

800

Lợi nhuận

Vốn đầu tư

Thù lao cho nhà quản lý

Thù lao cho đối tác

Đối tác hỗ trợ

Ví dụ cách tính thù lao đối tác hỗ trợ

Nhà quản lý mở một Tài khoản PAMM tại Alpari và tuyển đối tác hỗ trợ trong việc phân tích rủi ro. Đối tác hỗ trợ được nhận 10% từ tất cả thù lao của nhà quản lý.

Hai nhà đầu tư đồng ý với đề xuất của nhà quản lý và quyết định đầu tư vào Tài khoản PAMM. Nhà đầu tư cần phải trả cho nhà quản lý 20% từ lợi nhuận.

 • Vốn nhà quản lý là 20,000 USD.
 • Nhà đầu tư 1 đầu tư 50,000 USD.
 • Nhà đầu tư 2 đầu tư 30,000 USD.
 • Như vậy, số dư Tài khoản PAMM là 100,000 USD.

Chi tiết như sau:

Đối tác hỗ trợ
(Quản lý rủi ro)

Nhà đầu tư 1

Nhà quản lý PAMM

Nhà đầu tư 2

50,000 USD

20,000 USD

30,000 USD

Trong một quý, nhà quản lý đạt được 50% lợi nhuận trên Tài khoản PAMM (50,000 USD). Số dư Tài khoản PAMM hiện tại bằng 150,000 USD.

Như vậy:

 • Nhà đầu tư 1 nhận được lợi nhuận 50% (25,000 USD) từ khoản đầu tư của mình (50,000 USD) và phải chi trả cho nhà quản lý thù lao 20% (5,000 USD) từ khoản lợi nhuận riêng.
 • Nhà đầu tư 2 nhận được lợi nhuận 50% (15,000 USD) từ khoản đầu tư của mình (30,000 USD) và phải chi trả cho nhà quản lý thù lao 20% (3,000 USD) từ khoản lợi nhuận riêng.
 • Nhà quản lý nhận được mức thù lao lên tới 8,000 USD. Nhà quản lý trả cho đối tác 10% (800 USD). Lợi nhuận cuối cùng của nhà quản lý là 7,200 USD.

Biểu đồ phân phối lợi nhuận

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

Nhà đầu tư 1

Nhà đầu tư 2

Đối tác hỗ trợ

Nhà quản lý PAMM

50,000

30,000

20,000

20,000

12,000

10,000

5,000

3,000

2,700

7,200

4,500

500

300

800

Lợi nhuận

Vốn đầu tư

Thù lao cho nhà quản lý

Thù lao cho đối tác

Đối tác hợp tác

Ví dụ cách tính thù lao đối tác cho việc thu hút và hỗ trợ

Có một nhóm chuyên gia quản lý Tài khoản PAMM tại Alpải:

 • Ivanov - nhà quản lý Tài khoản PAMM.
 • Kiselev - đối tác thu hút.
 • Bobrova - chuyên gia marketing.
 • Egorov - quản lý rủi ro.

Nhà quản lý chỉ định mức thù lao như sau:

 • Kisilev (đối tác thu hút) - 10%
 • Bobrova (đối tác thu hút / đối tác hỗ trợ) - 10% / 20%.
 • Egorov (đối tác hỗ trợ) - 10%.

Đối tác thu hút Kiselev mang đến hai nhà đầu tư vào Tài khoản PAMM: Nhà đầu tư 1 và Nhà đầu tư 2. Đối tác Bobrova mang đến một nhà đầu tư: Nhà đầu tư 3. Nhà đầu tư 4 tự động đầu tư vào Tài khoản PAMM.

Vốn nhà quản lý là 5,000 USD. Nhà đàu tư 1 đầu tư 50,000 USD, nhà đầu tư 2 - 30,000 USD, nhà đầu tư 3 - 10,000 USD, nhà đầu tư 4 - 20,000 USD. Như vậy, số dư Tài khoản PAMM là 115,000 USD.

Chi tiết như sau:

Nhà đầu tư 1

Nhà đầu tư 2

Nhà đầu tư 3

Nhà đầu tư 4

Đối tác thu hút
Kiselev

Đối tác hỗ trợ
Bobrova

Nhà quản lý PAMM

Đối tác hỗ trợ
Egorov

5,000 USD

20,000 USD

10,000 USD

30,000 USD

50,000 USD

Trong một quý, nhà quản lý đạt được 50% lợi nhuận trên Tài khoản PAMM (57,500 USD). Số dư Tài khoản PAMM hiện tại bằng 172,500 USD.

Như vậy:

 • Nhà đầu tư 1 nhận được lợi nhuận 50% (25,000 USD) từ khoản đầu tư của mình (50,000 USD).
 • Nhà đầu tư 2 nhận được lợi nhuận 50% (15,000 USD) từ khoản đầu tư của mình (30,000 USD).
 • Nhà đầu tư 3 nhận được lợi nhuận 50% (5,000 USD) từ khoản đầu tư của mình (10,000 USD).
 • Nhà đầu tư 4 nhận được lợi nhuận 50% (10,000 USD) từ khoản đầu tư của mình (20,000 USD).

Biểu đồ phân phối lợi nhuận

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

Nhà đầu tư 1

Nhà đầu tư 2

Nhà đầu tư 3

Nhà đầu tư 4

Nhà quản lý PAMM

50,000

30,000

20,000

20,000

12,000

8,000

5,000

3,000

10,000

4,000

1,000

2,000

2,500

5,000

Lợi nhuận

Vốn đầu tư

Thù lao cho nhà quản lý

Thù lao được chi trả theo thứ tự sau:

 1. Cho đối tác thu hút.
 2. Cho đối tác hỗ trợ.
 3. Cho nhà quản lý.
 • Ẩn Mở
  Thù lao từ Nhà đầu tư 1

  Thù lao nhà quản lý từ nhà đầu tư 1 là 5,000 USD. Đầu tiên sẽ chi trả thù lao cho việc thu hút. Như vậy đối tác thu hút (Kisilev) sẽ nhận được 500 USD (10% từ 5,000). Tiếp đến là cho đối tác hỗ trợ. Đối tác hỗ trợ Bobrova nhận được 900 USD (20% từ 4,500), còn đối tác hỗ trợ Egorov nhận được 450 USD (10% từ 4,500 USD). Sau khi chi trả hết mức thù lao cho các đối tác, nhà quản lý sẽ nhận được số tiền còn lại.

  Thù lao cho nhà quản lý
  5,000 USD
  Thù lao cho nhà quản lý
  từ nhà đầu tư

  Nhà đầu tư 1

  Bước 1

  Chi trả thù lao cho đối tác thu hút
  5,000 USD
  10%
  từ thù lao nhà quản lý
  500 USD

  Đối tác thu hút
  Kiselev

  Bước 2

  Chi trả thù lao cho đối tác hỗ trợ
  4,500 USD
  (5,000 USD - 500 USD)
  10%
  từ thù lao nhà quản lý
  450 USD
  20%
  từ thù lao nhà quản lý
  900 USD

  Đối tác hỗ trợ
  Egorov

  Đối tác hỗ trợ
  (Chuyên gia marketing)
  Đối tác thu hút
  Bobrova

  Bước 3

  Thù lao cho nhà quản lý
  3,150 USD
  (4,500 USD - 450 USD - 900 USD)
  3,150 USD

  Nhà quản lý PAMM

 • Ẩn Mở
  Thù lao cho nhà quản lý từ nhà đầu tư 2

  Thù lao nhà quản lý từ nhà đầu tư 2 là 3,000 USD. Đầu tiên sẽ chi trả thù lao cho việc thu hút. Như vậy đối tác thu hút (Kisilev) sẽ nhận được 300 USD (10% từ 3,000). Tiếp đến là cho đối tác hỗ trợ. Đối tác hỗ trợ Bobrova nhận được 540 USD (20% từ 2,700), còn đối tác hỗ trợ Egorov nhận được 270 USD (10% từ 2,700 USD). Sau khi chi trả hết mức thù lao cho các đối tác, nhà quản lý sẽ nhận được số tiền còn lại.

  Thù lao cho nhà quản lý
  3,000 USD
  Thù lao cho nhà quản lý
  từ nhà đầu tư

  Nhà đầu tư 2

  Bước 1

  Chi trả thù lao cho đối tác thu hút
  3,000 USD
  10%
  từ thù lao nhà quản lý
  300 USD

  Đối tác thu hút
  Kiselev

  Bước 2

  Chi trả thù lao cho đối tác hỗ trợ
  2,700 USD
  (3,000 USD - 300 USD)
  10%
  từ thù lao nhà quản lý
  270 USD
  20%
  từ thù lao nhà quản lý
  540 USD

  Đối tác hỗ trợ
  Egorov

  Đối tác hỗ trợ
  (Chuyên gia marketing)
  Đối tác thu hút
  Bobrova

  Bước 3

  Thù lao cho nhà quản lý
  1,890 USD
  (2,700 USD - 270 USD - 540 USD)
  1,890 USD

  Nhà quản lý PAMM

 • Ẩn Mở
  Thù lao cho nhà quản lý từ nhà đầu tư 3

  Thù lao nhà quản lý từ nhà đầu tư 3 là 1,000 USD. Đầu tiên sẽ chi trả thù lao cho việc thu hút. Như vậy đối tác thu hút (Bobrova) sẽ nhận được 100 USD (10% từ 1,000). Tiếp đến là cho đối tác hỗ trợ. Đối tác hỗ trợ Bobrova nhận được 180 USD (20% từ 900), còn đối tác hỗ trợ Egorov nhận được 90 USD (10% từ 900 USD). Sau khi chi trả hết mức thù lao cho các đối tác, nhà quản lý sẽ nhận được số tiền còn lại.

  Thù lao cho nhà quản lý
  1,000 USD
  Thù lao cho nhà quản lý
  từ nhà đầu tư

  Nhà đầu tư 3

  Bước 1

  Chi trả thù lao cho đối tác thu hút
  1,000 USD
  10%
  từ thù lao nhà quản lý
  100 USD

  Đối tác hỗ trợ
  (Chuyên gia marketing)
  Đối tác thu hút
  Bobrova

  Bước 2

  Chi trả thù lao cho đối tác hỗ trợ
  900 USD
  (1,000 USD - 100 USD)
  20%
  từ thù lao nhà quản lý
  180 USD
  10%
  từ thù lao nhà quản lý
  90 USD

  Đối tác hỗ trợ
  (Chuyên gia marketing)
  Đối tác thu hút
  Bobrova

  Đối tác hỗ trợ
  Egorov

  Bước 3

  Thù lao cho nhà quản lý
  630 USD
  (900 USD - 180 USD - 90 USD)
  630 USD

  Nhà quản lý PAMM

 • Ẩn Mở
  Thù lao cho nhà quản lý từ nhà đầu tư 4

  Nhà đầu tư 4 tự động đầu tư vào Tài khoản PAMM, do đó không cần chi trả mức thù lao cho việc thu hút. Mức thù lao cho nhà quản lý từ nhà đầu tư 4 là 2,000 USD. Đầu tiên sẽ chi trả thù lao cho đối tác hỗ trợ. Đối tác hỗ trợ Bobrova nhận được 400 USD (20% từ 2,000), còn đối tác hỗ trợ Egorov nhận được 200 USD (10% từ 2,000 USD). Sau khi chi trả hết mức thù lao cho các đối tác, nhà quản lý sẽ nhận được số tiền còn lại.

  Thù lao cho nhà quản lý
  2,000 USD
  Thù lao cho nhà quản lý
  từ nhà đầu tư

  Nhà đầu tư 4

  Bước 1

  Chi trả thù lao cho đối tác thu hút
  2,000 USD
  Nhà đầu tư 4 tự động gia nhập Tài khoản PAMM.

  Bước 2

  Chi trả thù lao cho đối tác hỗ trợ
  2,000 USD
  10%
  từ thù lao nhà quản lý
  200 USD
  20%
  từ thù lao nhà quản lý
  400 USD

  Đối tác hỗ trợ
  Egorov

  Đối tác hỗ trợ
  (Chuyên gia marketing)
  Đối tác thu hút
  Bobrova

  Bước 3

  Thù lao cho nhà quản lý
  1,400 USD
  (2,000 USD - 280 USD - 400 USD)
  1,400 USD

  Nhà quản lý PAMM

Lưu ý:

Trên biểu đồ là các ví dụ tính toán. Thông tin có tại trang này không đảm bảo cho các thu nhập trong tương lai của bạn.

Quay lên trên