Bảng xếp hạng Danh Mục PAMM

FAQ

Điều kiện để lọt vào bảng xếp hạng

Tại danh sách đầy đủ sẽ có tất cả Danh Mục PAMM công khai.

Tại Bảng xếp hạng chính sẽ chỉ có những Danh Mục PAMM phù hợp với các tiêu chí sau:

  • tỷ suất lợi nhuận dương,
  • cho phép đầu tư,
  • tạo hơn 3 tháng trước,
  • số dư không thể rút từ 1.000 USD / 1.000 EUR / 1.000 GLD.

Lưu cài đặt xếp hạng

Thông số Tài khoản PAMM

Số Danh Mục PAMM
Biệt danh trên diễn đàn
Tiền tệ danh mục
hint
Tuổi thọ
Cơ hội đầu tư
Đang quản lý
Vốn nhà quản lý
Số lượng nhà đầu tư đang hoạt động
Thù lao nhà quản lý
Danh mục PAMM
Đang tải...