Các Tài khoản PAMM tốt nhất

Trong Tháng 11, tổng khối lượng đầu tư vào Tài khoản PAMM đạt 13,9 triệu USD, có đến 1.140 Tài khoản PAMM công khai được tạo ra. Tài khoản PAMM nào kiếm được cho nhà đầu tư hơn 260% trong tháng vừa rồi? Nhà quản lý nào thu hút được 1.118 nhà đầu tư? Tài khoản PAMM nào nhận được niềm tin của nhà đầu tư và đang quản lý hơn 460.000 USD? Hãy đọc bài nhận định mới nhất về Tài khoản PAMM trong Tháng 11/2018 để biết thêm chi tiết!

Tài khoản PAMM

Hình thức đầu tư không giới hạn lợi nhuận đã qua thẩm định.

Lựa chọn Tài khoản PAMM
Tỷ suất lợi nhuận:
-8,81 %
trong một tháng
1 838,21 %
tổng
Đang quản lý:
251 522,85 USD
đầu tư
đầu tư

Tuổi thọ tài khoản – 3 năm 3 tháng. Mức độ liều lĩnh – vừa phải. Kết quả giao dịch đạt hơn 210.000 USD với tỷ suất lợi nhuận hơn 1.950% vào thời điểm viết bài nhận định. Vốn hiện đang quản lý rơi vào khoảng 500.000 USD, số lượng nhà đầu tư vào thời điểm viết bài nhận định này – hơn 1.600 nhà đầu tư. Nhà quản lý làm việc song song trên ba tài khoản có tỷ suất lợi nhuận dương. Tại giám sát tài khoản có đầy đủ thông tin về các công cụ giao dịch đang mở. Nhà quản lý sử dụng rất nhiều cặp tiền tệ trong giao dịch. Tỷ suất lợi nhuận dự kiến vào ngày 04/12/2019 là 5.139,91% trong trường hợp kết quả giao dịch tích cực. Trong Tháng 11, Tài khoản PAMM đứng đầu bảng xếp hạng phổ biến. Có đến 1.118 nhà đầu tư gia nhập vào Tài khoản PAMM trong Tháng 11. Phù hợp với nhà đầu tư và nhà quản lý danh mục thận trọng và liều lĩnh.

Tuổi thọ tài khoản – 3 năm 3 tháng. Mức độ liều lĩnh – vừa phải. Kết quả giao dịch đạt hơn 210.000 USD với tỷ suất lợi nhuận hơn 1.950% vào thời điểm viết bài nhận định. Vốn hiện đang quản lý rơi vào khoảng 500.000 USD, số lượng nhà đầu tư vào thời điểm viết bài nhận định này – hơn 1.600 nhà đầu tư. Nhà quản lý làm việc song song trên ba tài khoản có tỷ suất lợi nhuận dương. Tại giám sát tài khoản có đầy đủ thông tin về các công cụ giao dịch đang mở. Nhà quản lý sử dụng rất nhiều cặp tiền tệ trong giao dịch. Tỷ suất lợi nhuận dự kiến vào ngày 04/12/2019 là 5.139,91% trong trường hợp kết quả giao dịch tích cực. Trong Tháng 11, Tài khoản PAMM đứng đầu bảng xếp hạng phổ biến. Có đến 1.118 nhà đầu tư gia nhập vào Tài khoản PAMM trong Tháng 11. Phù hợp với nhà đầu tư và nhà quản lý danh mục thận trọng và liều lĩnh.

Tỷ suất lợi nhuận:
-6,94 %
trong một tháng
72 494,16 %
tổng
Đang quản lý:
280 026,88 USD
đầu tư
đầu tư

Tuổi thọ tài khoản – 9 năm 2 tháng. Tỷ suất lợi nhuận hiện tại của Tài khoản PAMM – hơn 110.000% cùng với chiến lược giao dịch khá liều lĩnh. Nhà quản lý kiếm được cho các nhà đầu tư khoảng 1,4 triệu USD trong suốt thời gian tồn tại của tài khoản. Vốn hiện đang quản lý – hơn 490.000 USD, số lượng tài khoản đầu tư – 1.680 nói đến niềm tin khá lớn. Nhà quản lý làm việc song song trên bốn tài khoản công khái khác cho thấy tính chuyên nghiệp. Tuyên bố bao gồm đầy đủ thông tin về chiến lược giao dịch. Tỷ suất lợi nhuận dự kiến vào ngày 04/12/2019 là 235.421,9%. Trong Tháng 11, có đến 828 tài khoản đầu tư gia nhập vào Tài khoản PAMM. Phù hợp với nhà đầu tư và nhà quản lý danh mục liều lĩnh.

Tuổi thọ tài khoản – 9 năm 2 tháng. Tỷ suất lợi nhuận hiện tại của Tài khoản PAMM – hơn 110.000% cùng với chiến lược giao dịch khá liều lĩnh. Nhà quản lý kiếm được cho các nhà đầu tư khoảng 1,4 triệu USD trong suốt thời gian tồn tại của tài khoản. Vốn hiện đang quản lý – hơn 490.000 USD, số lượng tài khoản đầu tư – 1.680 nói đến niềm tin khá lớn. Nhà quản lý làm việc song song trên bốn tài khoản công khái khác cho thấy tính chuyên nghiệp. Tuyên bố bao gồm đầy đủ thông tin về chiến lược giao dịch. Tỷ suất lợi nhuận dự kiến vào ngày 04/12/2019 là 235.421,9%. Trong Tháng 11, có đến 828 tài khoản đầu tư gia nhập vào Tài khoản PAMM. Phù hợp với nhà đầu tư và nhà quản lý danh mục liều lĩnh.

Tỷ suất lợi nhuận:
-99,75 %
trong một tháng
-98,3 %
tổng
Đang quản lý:
đầu tư
đầu tư

Tuổi thọ tài khoản – 2 năm 6 tháng. Tỷ suất lợi nhuận hiện tại – hơn 1.000% cùng với chiến lược giao dịch không quá liều lĩnh. Điều kiện đầu tư bao gồm nhiều mức đề xuất từ 20% đến 40% và 2 rollover mở để rút tiền. Vào thời điểm viết bài nhận định này, trên Tài khoản PAMM có hơn 900 tài khoản đầu tư, vốn hiện đang quản lý – khoảng 300.000 USD. Trong suốt thời gian hoạt động, nhà quản lý đã kiếm được cho nhà đầu tư hơn 85.000 USD. Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng chiến lược giao dịch hoàn toàn phù hợp với thông tin mà nhà quản lý đưa ra. Tỷ suất lợi nhuận dự kiến vào ngày 04/06/2019 là 1.924,6%. Trong Tháng 11, có đến 517 nhà đầu tư gia nhập vào Tài khoản PAMM. Phù hợp với nhà đầu tư thận trọng và liều lĩnh.

Tuổi thọ tài khoản – 2 năm 6 tháng. Tỷ suất lợi nhuận hiện tại – hơn 1.000% cùng với chiến lược giao dịch không quá liều lĩnh. Điều kiện đầu tư bao gồm nhiều mức đề xuất từ 20% đến 40% và 2 rollover mở để rút tiền. Vào thời điểm viết bài nhận định này, trên Tài khoản PAMM có hơn 900 tài khoản đầu tư, vốn hiện đang quản lý – khoảng 300.000 USD. Trong suốt thời gian hoạt động, nhà quản lý đã kiếm được cho nhà đầu tư hơn 85.000 USD. Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng chiến lược giao dịch hoàn toàn phù hợp với thông tin mà nhà quản lý đưa ra. Tỷ suất lợi nhuận dự kiến vào ngày 04/06/2019 là 1.924,6%. Trong Tháng 11, có đến 517 nhà đầu tư gia nhập vào Tài khoản PAMM. Phù hợp với nhà đầu tư thận trọng và liều lĩnh.

Tỷ suất lợi nhuận:
120,41 %
trong một tháng
103,51 %
tổng
Đang quản lý:
3 910,34 USD
đầu tư
đầu tư

Tài khoản PAMM có tiền tệ là đôla với chiến lược giao dịch khá liều lĩnh. Vốn nhà quản lý – 3.000 USD và vào thời điểm hiện tại cũng là nhà đầu tư duy nhất trên tài khoản có tuổi thọ 1 năm 2 tháng. Điều kiện đầu tư bao gồm nhiều mức đề xuất từ 30% đến 50% và thời gian xử lý yêu cầu nạp và rút tiền hoàn toàn mở. Trong Tháng 11, nhà quản lý đã vượt qua thua lỗ và kiếm được 262,04% - đứng đầu bảng xếp hạng tăng trưởng. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng Tài khoản PAMM có mức độ rủi ro tối đa và phù hợp với nhà đầu tư liều lĩnh.

Tài khoản PAMM có tiền tệ là đôla với chiến lược giao dịch khá liều lĩnh. Vốn nhà quản lý – 3.000 USD và vào thời điểm hiện tại cũng là nhà đầu tư duy nhất trên tài khoản có tuổi thọ 1 năm 2 tháng. Điều kiện đầu tư bao gồm nhiều mức đề xuất từ 30% đến 50% và thời gian xử lý yêu cầu nạp và rút tiền hoàn toàn mở. Trong Tháng 11, nhà quản lý đã vượt qua thua lỗ và kiếm được 262,04% - đứng đầu bảng xếp hạng tăng trưởng. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng Tài khoản PAMM có mức độ rủi ro tối đa và phù hợp với nhà đầu tư liều lĩnh.

Tỷ suất lợi nhuận:
-94,88 %
trong một tháng
-99,22 %
tổng
Đang quản lý:
đầu tư
đầu tư

Tuổi thọ của tài khoản – hơn 7 tháng. Tỷ suất lợi nhuận hiện tại – hơn 600%. Trong Tháng 11, nhà quản lý kiếm được 163,81% với chiến lược khá liều lĩnh. Trên Tài khoản PAMM có nhiều mức đề xuất từ 10% đến 50% cho phép tối thiểu hóa chi phí thù lao khi tăng số dư tài khoản đầu tư. Có đúng một thời điểm rút tiền – 13:00 (EET). Các dữ liệu thống kê cơ bản nằm ở mức khá cao, hệ số phục hồi - 1,74, mức thua lỗ hiện tại so với tỷ suất lợi nhuận tối đa rơi vào 0,18%. Tuyên bố được công khai trên Tài khoản PAMM. Tỷ suất lợi nhuận dự kiến vào ngày 04/01/2019 là 541,05%.

Tuổi thọ của tài khoản – hơn 7 tháng. Tỷ suất lợi nhuận hiện tại – hơn 600%. Trong Tháng 11, nhà quản lý kiếm được 163,81% với chiến lược khá liều lĩnh. Trên Tài khoản PAMM có nhiều mức đề xuất từ 10% đến 50% cho phép tối thiểu hóa chi phí thù lao khi tăng số dư tài khoản đầu tư. Có đúng một thời điểm rút tiền – 13:00 (EET). Các dữ liệu thống kê cơ bản nằm ở mức khá cao, hệ số phục hồi - 1,74, mức thua lỗ hiện tại so với tỷ suất lợi nhuận tối đa rơi vào 0,18%. Tuyên bố được công khai trên Tài khoản PAMM. Tỷ suất lợi nhuận dự kiến vào ngày 04/01/2019 là 541,05%.

Tỷ suất lợi nhuận:
-98,35 %
trong một tháng
-90,99 %
tổng
Đang quản lý:
đầu tư
đầu tư

Tài khoản USD với chiến lược giao dịch thận trọng. Tuổi thọ tài khoản – 2 năm. Trong suốt thời gian tồn tại, nhà quản lý đạt được mức tỷ suất lợi nhuận hơn 450%, còn trong Tháng 11 – 124,84%. Vốn hiện đang quản lý – hơn 100.000 USD nói đến niềm tin nhà đầu tư. Trên Tài khoản PAMM thiết lập nhiều mức đề xuất từ 15% đến 50% và hai rollover mở để rút tiền. Song song đó, nhà giao dịch quản lý khá thành công bốn Tài khoản PAMM khác. Tỷ suất lợi nhuận dự kiến vào ngày 04/06/2019 là 849,36%. Tài khoản PAMM phù hợp với nhà đầu tư với bất kỳ chiến lược nào.

Tài khoản USD với chiến lược giao dịch thận trọng. Tuổi thọ tài khoản – 2 năm. Trong suốt thời gian tồn tại, nhà quản lý đạt được mức tỷ suất lợi nhuận hơn 450%, còn trong Tháng 11 – 124,84%. Vốn hiện đang quản lý – hơn 100.000 USD nói đến niềm tin nhà đầu tư. Trên Tài khoản PAMM thiết lập nhiều mức đề xuất từ 15% đến 50% và hai rollover mở để rút tiền. Song song đó, nhà giao dịch quản lý khá thành công bốn Tài khoản PAMM khác. Tỷ suất lợi nhuận dự kiến vào ngày 04/06/2019 là 849,36%. Tài khoản PAMM phù hợp với nhà đầu tư với bất kỳ chiến lược nào.