Tài khoản PAMM và Danh Mục PAMM làm việc thế nào

Nhà quản lý

Mở một Tài khoản PAMM và đầu tư vào đó số tiền nhất định (vốn nhà quản lý). Số tiền này nhà quản lý sẽ dùng để giao dịch cùng với vốn của nhà đầu tư buộc nhà quản lý phải cẩn thận hơn khi giao dịch. Sau đó, nhà đầu tư tạo đề xuất quản lý, trong đó nêu rõ các điều khoản hợp tác với nhà đầu tư, bao gồm phần trăm lợi nhuận mà nhà quản lý sẽ nhận được như là khoản thù lao cho việc quản lý tài khoản.

Nhà đầu tư

Nghiên cứu tính hiệu quả trong công việc của các nhà quản lý thông qua bảng xếp hạng và đầu tư vào Tài khoản PAMM đã chọn. Nếu kết quả giao dịch dương, nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận và một phần trong đó sẽ sử dụng để chi trả cho nhà quản lý.

Biểu đồ hoạt động của Tài khoản PAMM

$30060%40%Tài sản của nhà quản lý$200Tài sản của nhà đầu tư$500Tổng số tiền trên Tàikhoản PAMM trước giai đoạn giao dịch$1.500Tổng số dư của tài khoảnPAMM khi kết thúc khoảng thời gian giao dịch+200%+$1.000$80$980Tài sản của nhà quản lý ($900)bao gồm mức thù lao ($80)$520Tài sản của nhà đầu tư ($600) khấu trừ thù lao ($80)
 1. Nhà quản lý và nhà đầu tư sẽ nhận được bao nhiêu tiền sau giai đoạn giao dịch trước khi trả thù lao?

  Bởi vì Tài khoản PAMM có tỷ suất lợi nhuận là 200%, nhà quản lý kiếm được 200% từ khoản đầu tư ban đầu, tương ứng với 600 USD.
  Nhà đầu tư nhận được 200% từ 200 USD, tương ứng với 400 USD.

 2. Lợi nhuận và thua lỗ trên Tài khoản PAMM được phân chia thế nào?

  Tất cả lợi nhuận và thua lỗ trên Tài khoản PAMM được phân chia phù hợp với tỷ lệ của các khoản đầu tư. Tại ví dụ bên trên, tỷ lệ của nhà quản lý là 60%, tương ứng với 300 USD, còn của nhà đầu tư là 40%, tương ứng với 200 USD. Tổng - 500 USD.

 3. Nhà đầu tư cần trả bao nhiêu thù lao cho nhà quản lý?

  Nhà đầu tư trả cho nhà quản lý 20% từ lợi nhuận (400 USD), tương ứng với 80 USD.

 4. Kết quả cuối cùng trên tài khoản của nhà đầu tư và nhà quản lý sau khi thanh toán hết như thế nào?

  Sau giai đoạn giao dịch và thanh toán thù lao, số tiền cuối cùng của nhà đầu tư sẽ là 200 + 400 − 80 = 520 USD. Nhà quản lý: 300 + 600 + 80 = 980 USD.

Hãy đầu tư hoặc quản lý Tài khoản PAMM!

Nhà quản lý

Nhà quản lý tạo một danh mục bao gồm một số các Tài Khoản PAMM và đầu tư tiền của chính họ để đảm bảo rằng Danh Mục PAMM sẽ kiểm soát một cách thận trọng. Nhà quản lý có thể thay đổi thành phần của Tài Khoản PAMM bên trong danh mục cũng như cổ phần của các tài khoản trong danh mục. Nhà quản lý nhận được thù lao dưới dạng phần trăm từ lợi nhuận của các nhà đầu tư.

Nhà đầu tư

Nghiên cứu tính hiệu quả trong công việc của các nhà quản lý trên trang chủ và đầu tư vào Danh Mục PAMM đã chọn. Trên các Tài khoản PAMM nằm trong danh mục sẽ diễn ra quá trình giao dịch thông thường. Nếu kết quả giao dịch dương, nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận và một phần trong đó sẽ sử dụng để chi trả cho nhà quan lý.

Biểu đồ hoạt động của Danh Mục PAMM

60%40%$3.264Tài sản của nhà đầu tư ($3.240)bao gồm mức thù lao ($24)$2.136Tài sản của nhà đầu tư ($2.160) khấu trừ thù lao ($24)Tài khoản PAMM 1+$300+$150$24−$50$3.000$1.000Tài sản của nhà quản lý$2.000Tài sản của nhà đầu tư20%Tài khoản PAMM 2$1.50030%Tài khoản PAMM 3$2.50050%Tài khoản PAMM 1$1.300Tài khoản PAMM 2$1.650Tài khoản PAMM 3$2.450
 1. Lợi nhuận và thua lỗ trên Danh Mục PAMM được phân chia thế nào?

  Tất cả lợi nhuận và thua lỗ trên Danh Mục PAMM được phân chia phù hợp với tỷ lệ của các khoản đầu tư. Tại ví dụ bên trên, tỷ lệ của nhà quản lý là 60% - 3.000 USD, của nhà đầu tư là 40% - 2.000 USD. Tổng - 5.000 USD.

 2. Tài sản trong Tài khoản PAMM được phân chia thế nào ở ví dụ trên?

  Nhà quản lý danh mục lựa chọn tỷ lệ tương ứng là 20%, 30% và 50%, đầu tư vào mỗi Tài khoản PAMM số tiền tương ứng với 1.000, 1.500 và 2.500 USD. Mỗi số tiền này đã bao gồm các khoản đầu tư của nhà quản lý và nhà đầu tư với tỷ lệ tương ứng.

 3. Nhà quản lý và nhà đầu tư sẽ nhận được bao nhiêu tiền sau giai đoạn giao dịch trước khi trả thù lao?

  Tại ví dụ này, kết quả giao dịch của Tài khoản PAMM là +300, +150, - 50 USD. Tổng - 400 USD. Lợi nhuận của nhà đầu tư sẽ là 400 × 0,4 = 160 USD. Nhà quản lý sẽ kiếm được 400 × 0,6 = 240 USD.

 4. Nhà đầu tư cần trả bao nhiêu thù lao cho nhà quản lý?

  Bởi vì thù lao của nhà quản lý là 15%, nhà đầu tư sẽ trả cho nhà quản lý: 160 × 0,15 = 24 USD.

 5. Kết quả cuối cùng trên tài khoản của nhà đầu tư và nhà quản lý sau khi thanh toán như thế nào?

  Nếu tính cả mức thù lao, nhà quản lý sẽ nhận được 240 + 24 = 264 USD. Số tài sản cuối cùng của nhà quản lý: 3.000 + 264 = 3.264 USD.

Hãy đầu tư hoặc quản lý Danh Mục PAMM!

Lưu ý!

Lợi nhuận trong quá khứ của Tài Khoản PAMM không bảo đảm lợi nhuận trong tương lai!
Alpari cung cấp dịch vụ Tài Khoản PAMM như là một dịch vụ cho các nhà quản lý và nhà đầu tư, không tham gia vào việc quản lý tài khoản.
Alpari không quản lý và không tham gia vào việc quản lý vốn của khách hàng đã sử dụng để đầu tư vào dịch vụ Tài khoản PAMM.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.