Theo tỷ suất lợi nhuận

Yellow dragon 2

Классический трейдинг

38.99 %

mỗi tuần

417.18 %

tổng

3,234 USD

đang quản lý

Treasures dragon

Ночной скальпинг

24.80 %

mỗi tuần

873.14 %

tổng

48,738 USD

đang quản lý

11.12 %

mỗi tuần

436.81 %

tổng

4,848 USD

đang quản lý

11.11 %

mỗi tuần

160.29 %

tổng

1,502 USD

đang quản lý

Mik777

1111

10.03 %

mỗi tuần

1,309.93 %

tổng

69,424 USD

đang quản lý

Moriarti

support lines

2483

nhà đầu tư

78,557.01 %

tổng

1,068,469 USD

đang quản lý

Lucky Pound

Breakout trading

2031

nhà đầu tư

2,574.57 %

tổng

436,896 USD

đang quản lý

1695

nhà đầu tư

119,918.30 %

tổng

538,011 USD

đang quản lý

1356

nhà đầu tư

1,091.28 %

tổng

71,289 USD

đang quản lý

Sovenok

Low Risk

1171

nhà đầu tư

362.12 %

tổng

252,431 USD

đang quản lý