Theo tỷ suất lợi nhuận

Night Owl

Medium risk

12.94 %

mỗi tuần

1,631.49 %

tổng

59,182 USD

đang quản lý

11.15 %

mỗi tuần

122.31 %

tổng

875 USD

đang quản lý

8.44 %

mỗi tuần

410.08 %

tổng

4,918 USD

đang quản lý

Solaris500

стабильный

8.40 %

mỗi tuần

193.32 %

tổng

4,884 USD

đang quản lý

7.84 %

mỗi tuần

244.55 %

tổng

30,064 USD

đang quản lý

Lucky Pound

Breakout trading

2787

nhà đầu tư

2,671.09 %

tổng

668,568 USD

đang quản lý

Moriarti

support lines

1948

nhà đầu tư

58,331.58 %

tổng

705,639 USD

đang quản lý

A0-HEDGE

Long-Term Diversification

1573

nhà đầu tư

1,946.50 %

tổng

462,807 USD

đang quản lý

1458

nhà đầu tư

1,124.82 %

tổng

76,031 USD

đang quản lý

1436

nhà đầu tư

1,180.58 %

tổng

228,645 USD

đang quản lý