Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Tài khoản tạm thời giới hạn và tài khoản tạm thời standard khác nhau ở điểm nào?

Các tài khoản tạm thời giới hạn (bắt đầu với xUSD, xEUR, xGLD) chỉ được sử dụng để chuyển tiền bằng các phương thức sau:

Các tài khoản này giới hạn phương thức rút tiền. Bạn chỉ có thể chuyển tiền đến hệ thống thanh toán mà bạn đã sử dụng khi nạp tiền; đến tài khoản ngân hàng mở dưới tên bạn hoặc đến tài khoản khác trong myAlpari có cùng giới hạn.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Chuyển tiền":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên