Làm thế nào để tính mức ký quỹ bắt buộc trên các vị thế khóa?

Đối với tất cả các cặp tiền tệ, mức ký quỹ bắt buộc được tính theo tiền tệ tài khoản tương đương với đồng tiền cơ sở thay vì tính bằng USD. Để tính mức ký quỹ bắt buộc cho một số lệnh mở, cần phải:

 1.  

  Tính giá bình quân của các lệnh.

  Công thức: Pср = (Open Price 1 × Lot 1 + Open Price 2 × Lot 2 + ... + Open Price X × Lot X) / (Lot 1 + Lot 2 + ... + Lot X), tại đó:

  • Pcp - Giá bình quân của các lệnh.
  • Open Price 1: giá mở lệnh 1.
  • Open Price 2: giá mở lệnh 2.
  • Open Price X: giá mở lệnh X.
  • Lot 1, 2, ... X : khối lượng lệnh X theo lô.
 2.  

  Tính mức ký quỹ bắt buộc theo vị thế khóa.

  Công thức: M1 = (Pср × Lots х 100,000) / Leverage / 2:

  • Pср: giá bình quân của các lệnh được tính ở mục 1.
  • Lot: tổng khối lượng lệnh trong vị thế khóa, tính theo lô.
  • Leverage: đòn bẩy.
 3.  

  Tính mức ký quỹ bắt buộc cho các vị thế còn lại (trừ vị thế khóa).

  Công thức: M2 = (Pср × Lots х 100,000) / Leverage, tại đó:

  • Pср: giá bình quân của các lệnh được tính ở mục 1.
  • Lot: tổng khối lượng lệnh trong vị thế khóa, tính theo lô.
  • Leverage: đòn bẩy.
 4.  

  Tính tổng mức ký quỹ bắt buộc

  Công thức: Margin = M1 + M2.

Ví dụ. Tính mức ký quỹ bắt buộc cho một số lệnh theo cặp tiền tệ.

Tài khoản standard.mt4, tiền tệ - USD, đòn bẩy 1:500.

Tính toán theo 3 lệnh:

 • Bán (Sell) 0,5 lô GBPUSD 1,70450.
 • Mua (Buy) 0,8 lô GBPUSD 1,70200.
 • Bán (Sell) 1,4 lô GBPUSD 1,70610.
 1.  

  Tính giá bình quân:

  Pср = (1,70450 х 0,5 + 1,70200 х 0,8 + 1,70610 х 1,4) / (0,5 + 0,8 + 1,4) = 1,70459 GBPUSD

 2.  

  Tính mức ký quỹ bắt buộc theo vị thế khóa. Khối lượng vị thế khóa 0,8 × 2 = 1,6 lô.

  М1 = (1,70459 х 1,6 х 100.000) / 500 / 2 = 272,7344 USD

 3.  

  Tính mức ký quỹ bắt buộc cho các vị thế còn lại (trừ vị thế khóa).

  М2 = ((2,7-1,6) x 1,70459 х 100.000) / 500 = 375,0098 USD

 4.  

  Tính tổng mức ký quỹ bắt buộc.

  Margin = 272,7344 + 375,0098 = 647,7442 USD

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.