Địa chỉ IP cho tài khoản ảo, thật và tài khoản cuộc thi là gì?

Số tài khoản MetaTrader

Tên máy chủ MetaTrader

IP Address

DNS

Điểm truy cập MetaTrader (Access Points)

         

0–99999
400000–499999
5000000–5099999
5400000–5499999
6100000–6199999
6400000-6499999

Alpari-Standard1

178.255.202.68:444
178.255.202.68:443
178.255.201.46:443
178.255.201.20:443
103.6.128.181:443
195.189.123.29:443
178.255.202.96:443

dca1.mt4standard1.alpari.org:444
dc2.mt4standard1.alpari.org:443
dc5.mt4standard1.alpari.org:443
dc1.mt4standard1.alpari.org:443
dc6.mt4standard1.alpari.org:443
dc3.mt4standard1.alpari.org:443
dc4.mt4standard1.alpari.org:443

standard1.nl.3:444
standard1.nl.3
standard1.uk.10a
standard1.uk.10
standard1.hk.12
standard1.ru.0a
standard1.nl.3a

100000–199999
5100000–5199999
5500000–5599999
6000000–6099999
6500000–6699999

Alpari-Standard2

178.255.202.11:443
178.255.201.47:443
178.255.201.21:443
103.6.128.182:443
195.189.123.30:443
178.255.202.97:443
178.255.202.11:444

dc2.mt4standard2.alpari.org:443
dc5.mt4standard2.alpari.org:443
dc1.mt4standard2.alpari.org:443
dc6.mt4standard2.alpari.org:443
dc3.mt4standard2.alpari.org:443
dc4.mt4standard2.alpari.org:443
dca1.mt4standard2.alpari.org:444

standard2.nl.3
standard2.uk.10a
standard2.uk.10
standard2.hk.12
standard2.ru.0a
standard2.nl.3a
standard2.nl.3:444

200000–399999
5200000–5399999
5600000–5799999
6200000–6299999

Alpari-Standard3

178.255.201.48:443
178.255.201.22:443
103.6.128.183:443
195.189.123.31:443
178.255.202.98:443
178.255.202.70:444
178.255.202.70:443

dc5.mt4standard3.alpari.org:443
dc1.mt4standard3.alpari.org:443
dc6.mt4standard3.alpari.org:443
dc3.mt4standard3.alpari.org:443
dc4.mt4standard3.alpari.org:443
dca1.mt4standard3.alpari.org:444
dc2.mt4standard3.alpari.org:443

standard3.uk.10a
standard3.uk.10
standard3.hk.12
standard3.ru.0a
standard3.nl.3a
standard3.nl.3:444
standard3.nl.3

5800000–5899999

Alpari-PRO.ECN

195.189.123.38:443
178.255.202.112:443
178.255.202.89:444
178.255.201.14:443
178.255.202.89:443
103.6.128.186:443
178.255.201.106:443

dc3.mt4proecn.alpari.org:443
dc5.mt4proecn.alpari.org:443
dc1a.mt4proecn.alpari.org:444
dc1.mt4proecn.alpari.org:443
dc2.mt4proecn.alpari.org:443
dc6.mt4proecn.alpari.org:443
dc4.mt4proecn.alpari.org:443

proecn.ru.0a
proecn.nl.3a
proecn.nl.3:444
proecn.uk.10
proecn.nl.3
proecn.hk.12
proecn.uk.10a

29500000–29999999

Alpari-PRO.ECN-Demo

178.255.201.74:443
195.189.123.36:443
178.255.202.94:443
178.255.202.62:444
178.255.202.62:443

dc1.mt4proecn-demo.alpari.org:443
dc3.mt4proecn-demo.alpari.org:443
dc4.mt4proecn-demo.alpari.org:443
dca1.mt4proecn-demo.alpari.org:444
dc2.mt4proecn-demo.alpari.org:443

proecn-demo.uk.10
proecn-demo.ru.0a
proecn-demo.nl.3a
proecn-demo.nl.3:444
proecn-demo.nl.3

600000–4999999
6000000–7999999
11000000–19999999

Alpari-Demo

178.255.202.88:443
178.255.201.31:443
178.255.202.34:444
178.255.202.34:443
195.189.123.35:443

dc4.mt4demo.alpari.org:443
dc1.mt4demo.alpari.org:443
dca1.mt4demo.alpari.org:444
dc2.mt4demo.alpari.org:443
dc3.mt4demo.alpari.org:443

demo.nl.3a
demo.uk.6
demo.nl.3a:444
demo.nl.3
demo.ru.0a

8000000–9999999

Alpari-ECN-Demo

178.255.201.26:443
195.189.123.34:443
178.255.202.72:443
178.255.202.35:444
178.255.202.35:443

dc2.mt4ecn-demo.alpari.org:443
dc3.mt4ecn-demo.alpari.org:443
dc4.mt4ecn-demo.alpari.org:443
dca1.mt4ecn-demo.alpari.org:444
dc1.mt4ecn-demo.alpari.org:443

ecn-demo.uk.10
ecn-demo.ru.0a
ecn-demo.nl.3a
ecn-demo.nl.3:444
ecn-demo.nl.3

2000000–2999999

Alpari-Contest

195.189.123.37:443
178.255.202.52:443
178.255.202.37:444
178.255.202.37:443
178.255.201.30:443

dc3.mt4contest.alpari.org:443
dc4.mt4contest.alpari.org:443
dca1.mt4contest.alpari.org:444
dc1.mt4contest.alpari.org:443
dc2.mt4contest.alpari.org:443

contest.ru.0a
contest.nl.3a
contest.nl.3:444
contest.nl.3
contest.uk.10

800000–999999
1400000–1499999
5900000–5999999

Alpari-ECN1

103.6.128.184:443
195.189.123.39:443
178.255.202.110:443
178.255.202.16:444
178.255.202.16:443
178.255.201.105:443
178.255.201.16:443

dc6.mt4ecn1.alpari.org:443
dc3.mt4ecn1.alpari.org:443
dc5.mt4ecn1.alpari.org:443
dca1.mt4ecn1.alpari.org:444
dc2.mt4ecn1.alpari.org:443
dc4.mt4ecn1.alpari.org:443
dc1.mt4ecn1.alpari.org:443

ecn1.hk.12
ecn1.ru.0a
ecn1.nl.3a
ecn1.nl.3:444
ecn1.nl.3
ecn1.uk.10a
ecn1.uk.10

1600000–1999999
10000000–10999999

Alpari-Nano

178.255.201.67:443
103.6.128.185:443
195.189.123.40:443
178.255.202.111:443
178.255.202.69:444
178.255.202.69:443
178.255.201.104:443

dc1.mt4nano.alpari.org:443
dc6.mt4nano.alpari.org:443
dc3.mt4nano.alpari.org:443
dc5.mt4nano.alpari.org:443
dca1.mt4nano.alpari.org:444
dc2.mt4nano.alpari.org:443
dc4.mt4nano.alpari.org:443

nano.uk.10
nano.hk.12
nano.ru.0a
nano.nl.3a
nano.uk.10:444
nano.nl.3
nano.uk.10a

15000000–16999999
17000000–19999999

Alpari-MT5

178.255.202.19:444
178.255.202.19:443
178.255.201.32:443
103.6.128.169:443

dc1.mt5.alpari.org:444
dc1.mt5.alpari.org:443
dc2.mt5.alpari.org:443
dc3.mt5.alpari.org:443

mt5.nl.3:444
mt5.nl.3
mt5.uk.10
mt5.hk.12

50000000–59999999

Alpari-MT5-Demo

178.255.202.119:443
178.255.201.52:443
103.6.128.188:443
178.255.202.119:444

dc1.mt5demo.alpari.org:443
dc2.mt5demo.alpari.org:443
dc3.mt5demo.alpari.org:443
dc1.mt5demo.alpari.org:444

mt5demo.nl.3
mt5demo.uk.10
mt5demo.hk.12
mt5demo.nl.3