Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Hệ số tham gia là gì?

Hệ số tham gia (participation rate) thể hiện phần lợi nhuận tiềm năng mà bạn có thể nhận được theo kết quả giai đoạn đầu tư. Hệ số được tính tự động đối với mỗi sản phẩm phụ thuộc vào điều kiện của nó. Hệ số tham gia (PR) thể hiện bằng số thập phân hoặc phần trăm.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên