Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Kết quả đầu tư vào sản phẩm cấu trúc được tính thế nào?

Phần chi trả cho nhà đầu tư khi sản phẩm hết hạn được tính theo công thức:

R = PR × Y + CPL, tại đó:

  • R: Phần chi trả cho nhà đầu tư khi sản phẩm hết hạn.
  • PR: Hệ số tham gia.
  • Y: Thu nhập tài sản cơ sở kể từ khi tạo sản phẩm đến khi bán sản phẩm (hoặc hết hạn).
  • CPL: Mức bảo vệ vốn.

PR được tính theo sản phẩm cấu trúc không giới hạn lợi nhuận và có giới hạn lợi nhuận.

Để tính lợi nhuận ròng, từ kết quả nhận được cần phải trừ 100% số tiền đầu tư ban đầu.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên