Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

"Biên giới" và "ngưỡng" giá là gì?

Biên giới được dùng trong sản phẩm chạm. Đây là giới hạn giá mà tại đó giá của tài sản cơ sở sẽ chạm hoặc không chạm trong suốt thời hạn của sản phẩm cấu trúc để nhà đầu tư có thể đạt lợi nhuận.

Ngưỡng được dùng trong sản phẩm với giới hạn lợi nhuận. Đây là giới hạn giá tài sản cơ sở tại đó lợi nhuận của sản phẩm sẽ không thể tăng cao hơn.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên