Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Kế hoạch xử lý yêu cầu Danh Mục PAMM là gì và làm thế nào để thiết lập?

Kế hoạch xử lý yêu cầu là công cụ giúp nhà quản lý thiết lập trên Danh Mục PAMM thời gian xử lý yêu cầu rút tiền.

Để thay đổi kế hoạch, bạn cần phải:

  • Đăng nhập vào myAlpari.
  • Vào trang Danh Mục PAMM.
  • Chọn Danh Mục PAMM.
  • Chọn yêu cầu và lập kế hoạch trên trang của danh mục đầu tư.
  • Bấm vào các điểm tương ứng trên dòng thời gian để bật hoặc tắt việc tiếp nhận các yêu cầu vào giờ này.
  • Chọn phương pháp nhận thông báo về những yêu cầu được gửi đến (gửi qua email hoặc SMS).

Lưu ý:

  • Yêu cầu nạp tiền được thực hiện và xử lý tại bất kỳ lần rollover nào — hàng giờ.
  • Yếu cầu rút tiền chỉ được xử lý vào thời điểm rollover mở, phù hợp với kế hoạch xử lý yêu cầu.
  • Kế hoạch xử lý yêu cầu được hiển thị theo giờ máy chủ (EET).

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên