Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để thay đổi các thành phần trong Danh Mục PAMM?

Để thay đổi thành phần trong danh mục, bạn cần phải:

  • Đăng nhập vào myAlpari.
  • Vào "Tài khoản của tôi" - "Danh Mục PAMM".
  • Lựa chọn "Cấu trúc Danh Mục PAMM".

Để thêm Tài khoản PAMM mới vào danh mục, hãy nhấn nút "Thêm Tài khoản PAMM vào Danh Mục".

Lưu ý:

Để thêm Tài khoản PAMM mới và đầu tư vào đó, bạn cần phải có tài sản tự do (equity).

Để xóa Tài khoản PAMM khỏi Danh Mục PAMM, bạn cần phải:

  • Tìm trong cấu trúc danh mục: Tài khoản đầu tư phù hợp với Tài khoản PAMM mà bạn muốn xóa khỏi danh mục.
  • Nhấn "Rút tiền" - "Đóng tài khoản và rút tất cả".

Số dư từ tài khoản đầu tư này sẽ được chuyển vào tài sản tự do của danh mục.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên