Làm thế nào để tạo và kích hoạt Danh Mục PAMM?

Khách hàng mở Danh Mục PAMM sẽ trở thành nhà quản lý danh mục. Họ có thể giao dịch bằng cách chỉ sử dụng tài sản riêng hoặc kêu gọi đầu tư từ các khách hàng khác (nhà đầu tư). Trường hợp thứ hai, nhà quản lý danh mục sẽ nhận được phần trăm từ lợi nhuận của nhà đầu tư dưới dạng thù lao cho công việc của họ.

Để tạo Danh Mục PAMM, bạn cần phải:

  • Lựa chọn Tài khoản PAMM bạn quan tâm, sử dụng công cụ xây dựng.
  • Sau khi tập hợp xong danh mục, nhấn "Đầu tư".
  • Lựa chọn tài khoản tạm thời mà bạn sẽ sử dụng để nạp tiền vào Danh Mục PAMM.
  • Nhấn "Tạo danh mục".

Để hoàn tất quá trình tạo Danh mục PAMM công khai, bạn cần phải đặt tên và mô tả cho nó. Để làm được điều này, cần phải:

  • Tại menu, chọn "Tài khoản của tôi" - "Danh Mục Tài khoản PAMM".
  • Nhấn vào số Danh Mục PAMM bạn muốn đặt tên.
  • Tại phần "Kích hoạt Danh Mục PAMM" nhấn nút "Tiếp tục kích hoạt".
  • Điền tên và mô tả Danh Mục PAMM.
  • Nhấn vào nút "Kích hoạt Danh Mục".

Nếu bạn tạo Danh Mục PAMM công khai, trước khi kết thúc quá trình kích hoạt và công khai hoạt động danh mục, bạn không thể làm việc trên danh mục đó.