Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Liên kết giới thiệu là gì và nó hoạt động như thế nào?

Liên kết giới thiệu là liên kết đặc biệt nhờ đó nhà quản lý và đối tác có thể quản lý và theo dõi các nhà đầu tư đã thu hút được. Liên kết giới thiệu trên Tài khoản PAMM công khai có tại trang Tài khoản PAMM mục Xếp hạng Tài khoản PAMM (mục "Banner và informer").

Đối tác PAMM có thể sử dụng liên kết giới thiệu bằng một trong những phương pháp sau:

  • Đối tác PAMM không công khai sẽ nhận được liên kết giới thiệu tại myAlpari đối tác sau khi bất kỳ nhà quản lý nào bổ sung đối tác này vào danh sách đối tác. Sau đó, đối tác có thể cung cấp liên kết này cho nhà đầu tư. Ngay khi nhà đầu tư tạo tài khoản đầu tư tại liên kết giới thiệu đã nhận, nhà quản lý và đối tác của anh ta sẽ được thông báo về quá trình đăng ký này tại myAlpari đối tác. Danh sách liên kết giới thiệu có thể tìm thấy tại myAlpari đối tác, mục "Dịch vụ PAMM" - "Đối tác không công khai".
  • Đối tác PAMM công khai có thể truy cập đến tất cả liên kết giới thiệu của Tài khoản PAMM, nhà quản lý thiết lập phần trăm cho đối tác thu hút. Danh sách liên kết có tại myAlpari đối tác tại mục "Dịch vụ PAMM" - "Liên kết giới thiệu và Tài khoản PAMM".

Nội dung thu hút nhà đầu tư được lưu trữ tại cookie. Thời hạn tồn tại của cookie - 90 ngày kể từ thời điểm truy cập vào Tài khoản PAMM theo liên kết giới thiệu.

Lưu ý: Bạn cần phải cung cấp số đối tác PAMM trên "Banner và Informer" khi nhận liên kết giới thiệu tại myAlpari đối tác. Số đối tác PAMM có thể tìm thấy trong mục "Dịch vụ PAMM" - "Liên kết giới thiệu và Tài khoản PAMM" - "Số đối tác PAMM".

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Tài khoản PAMM":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên