Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Cập nhật (Rollover) Tài khoản PAMM là gì?

Cập nhật (Rollover) Tài khoản PAMM (sau đây gọi là "cập nhật") là thủ tục được thực hiện vào cuối mỗi giờ giao dịch để thu thập và cập nhật thông tin theo Tài khoản PAMM và tài khoản đầu tư. Vào thời điểm cập nhật sẽ diễn ra quá trình:

  • Cố định kết quả giao dịch.
  • Tính toán phí hoa hồng của nhà quản lý.
  • Xử lý yêu cầu nạp và rút tiền.
  • Cập nhật thông tin Tài khoản PAMM trên trang chủ Alpari.

Có 2 dạng cập nhật:

  • Cập nhật mở (Active rollover): thời điểm diễn ra quá trình thanh toán và chi trả phí hoa hồng cho nhà quản lý, đối tác và xử lý yêu cầu nạp / rút tiền.
  • Cập nhật đóng (Idle Rollover): thời điểm này sẽ không xử lý yêu cầu rút tiền.

Tần suất và số lượng rollover mở do nhà quản lý thiết lập tại kế hoạch xử lý yêu cầu.

Lưu ý:

  • Yêu cầu nạp tiền được thực hiện và xử lý tại bất kỳ loại rollover nào - mỗi giờ.
  • Yếu cầu rút tiền chỉ được xử lý vào thời điểm rollover mở, phù hợp với kế hoạch xử lý yêu cầu.
  • Tại tất cả Tài khoản PAMM, rollover mở được thiết lập mặc định vào mỗi giờ theo giờ máy chủ với ngưỡng 30 phút.
  • Trên Tài khoản PAMM cần phải có ít nhất một rollover mở mỗi ngày.

Thông tin chi tiết về hoạt động cập nhật bạn có thể xem tại Điều khoản Tài khoản PAMM.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Tài khoản PAMM":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên