Làm sao để thiết lập thông báo về các thay đổi trong tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận?

Nhà đầu tư có thể thiết lập thông báo về các thay đổi trong tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận Tài khoản PAMM (tăng hoặc giảm) trên tài khoản đầu tư của mình. Khi đạt đến giới hạn, thông báo sẽ được gửi đến email hoặc điện thoại của bạn. Tính năng thông báo tỷ suất lợi nhuận chỉ là thông tin tham khảo. Nó sẽ không thể dùng để khóa vốn chủ sở hữu trên tài khoản khi đạt tỷ suất lợi nhuận nhất định.

Để thiết lập tính năng này, cần phải:

  • Đăng nhập myAlpari.
  • Tại mục "Khoản đầu tư của tôi" lựa chọn "Tài khoản PAMM".
  • Nhấn vào số tài khoản đầu tư.
  • Tại cửa sổ tài khoản đầu tư lựa chọn mục "Chi tiết", sau đó di chuyển xuống phía dưới đến mục "Thiết lập thông báo về mức tỷ suất lợi nhuận".
  • Thiết lập mức tỷ suất lợi nhuận giới hạn và chọn phương pháp nhận thông báo: qua email hoặc SMS.
  • Nhấn nút "Nhận thông báo".

Nhà đầu tư có thể thiết lập hơn 10 thông báo đối với một Tài khoản PAMM, trong đó 5 thông số thấp hơn và 5 thông số cao hơn tỷ suất lợi nhuận hiện tại.

Ví dụ. Nếu nhà đầu tư thiết lập giới hạn tỷ suất lợi nhuận "100,00", thông báo sẽ được gửi đến email hoặc SMS của bạn khi giá trị tỷ suất lợi nhuận đạt "99,99".

Cần phải sử dụng công thức sau để tính toán lợi nhuận của Tài khoản PAMM, tại đó bạn mong muốn nhận thông báo:

Lợi nhuận = Giá cổ phiếu hiện tại x lợi nhuận mong muốn nhận thông báo so với mức hiện tại (theo tỷ lệ) – 100

Giá cổ phiếu hiện tại có thể nhận được bằng cách cộng thêm 100 vào lợi nhuận hiện tại của Tài khoản PAMM dưới dạng %. Do đó, có thể nhận lợi nhuận dưới dạng % bằng cách trừ đi 100 từ giá cổ phiếu nhận được.

Ví dụ, bạn muốn nhận thông báo khi lợi nhuận Tài khoản PAMM giảm 20%. Lợi nhuận hiện tại của Tài khoản PAMM là 90%. Khi đó, bạn cần thực hiện phép tính sau:

Lợi nhuận = (90 + 100) x 0,8 – 100 = 52%.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.