Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm sao để thiết lập thông báo về các thay đổi trong tỷ lệ thu nhập?

Nhà đầu tư có thể thiết lập thông báo về các thay đổi trong tỷ lệ thu nhập Tài khoản PAMM (tăng hoặc giảm) trên tài khoản đầu tư của mình. Khi đạt đến giới hạn, thông báo sẽ được gửi đến email hoặc điện thoại của bạn.

Để thiết lập chức năng này, cần phải:

  • Đăng nhập myAlpari.
  • Tại mục "Khoản đầu tư của tôi" lựa chọn "Tài khoản PAMM".
  • Nhấn vào số tài khoản đầu tư.
  • Tại cửa sổ tài khoản đầu tư lựa chọn mục "Chi tiết", sau đó di chuyển xuống phía dưới đến mục "Thiết lập thông báo về mức thu nhập".
  • Thiết lập mức thu nhập giới hạn và chọn phương pháp nhận thông báo: qua email hoặc SMS.
  • Nhấn nút "Nhận thông báo".

Nhà đầu tư có thể thiết lập hơn 10 thông báo đối với một Tài khoản PAMM, trong đó 5 thông số thấp hơn và 5 thông số cao hơn thu nhập hiện tại.

Ví dụ. Nếu nhà đầu tư thiết lập giới hạn thu nhập "100.00", thông báo sẽ được gửi đến email hoặc SMS của bạn khi giá trị thu nhập đạt "99.99".

Cần phải sử dụng công thức sau để tính toán lợi nhuận của Tài khoản PAMM, tại đó bạn mong muốn nhận thông báo:

Lợi nhuận = Giá cổ phiếu hiện tại x lợi nhuận mong muốn nhận thông báo so với mức hiện tại (theo tỷ lệ) – 100

Giá cổ phiếu hiện tại có thể nhận được bằng cách cộng thêm 100 vào lợi nhuận hiện tại của Tài khoản PAMM dưới dạng %. Do đó, có thể nhận lợi nhuận dưới dạng % bằng cách trừ đi 100 từ giá cổ phiếu nhận được.

Ví dụ, bạn muốn nhận thông báo khi lợi nhuận Tài khoản PAMM giảm 20%. Lợi nhuận hiện tại của Tài khoản PAMM là 90%. Khi đó, bạn cần thực hiện phép tính sau:

Lợi nhuận = (90 + 100) x 0,8 – 100 = 52%.

Lưu ý:

Chức năng thông báo thu nhập chỉ là thông tin tham khảo. Nó sẽ không thể dùng để khóa tài sản trên tài khoản khi đạt mức thu nhập này.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Tài khoản PAMM":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên