Báo cáo đầu tư là gì?

Báo cáo giao dịch là hệ thống báo cáo cùng với các thông tin về lệnh nhà quản lý thực hiện trên tài khoản đầu tư. Nhà đầu tư có thể xem báo cáo tại "Khu vực làm việc của nhà đầu tư", tại trang tài khoản đầu tư của tôi. Báo cáo bao gồm tính toán trên tài khoản đầu tư và báo cáo giao dịch (Statement) theo hoạt động của nhà quản lý.

Báo cáo theo tài khoản đầu tư bao gồm tất cả lịch sử thay đổi số dư, tài sản và số lượng các đơn vị giám sát tài khoản đầu tư.

Dữ liệu chi tiết về báo cáo giao dịch phù hợp với báo cáo giao dịch (Statement) tại phần mềm giao dịch nhà quản lý. Tuy nhiên, khối lượng lệnh trong báo cáo giao dịch (Statement) của nhà đầu tư phù hợp với khối lượng giao dịch tương ứng trong phần mềm giao dịch trên Tài khoản PAMM tương ứng với tỷ lệ các khoản đầu tư.

Tại thời điểm cập nhật (rollover) Tài khoản PAMM, trên tài khoản đầu tư sẽ mở lại các lệnh đã có, còn điều này sẽ không xảy ra trên phần mềm giao dịch trên Tài khoản PAMM. Tương tự như vậy, tất cả quyền chọn mở trên phần mềm giao dịch của nhà quản lý khi chuyển sang giờ giao dịch tiếp theo sẽ được hiển thị trên báo cáo giao dịch (Statement) nhà đầu tư như các lệnh cuối cùng được đóng vào giờ giao dịch cuối cùng. giờ giao dịch tiếp theo sẽ được bắt đầu từ việc mở các lệnh này theo báo giá tương tự vào thời điểm đóng lệnh. Tất cả điều này sẽ được hiển thị trong báo cáo giao dịch nhà đầu tư. Số của các quyền chọn sẽ được giữ nguyên.

Để xem báo cáo đầu tư, bạn cần phải:

  • Đăng nhập vào myAlpari.
  • Nhấn vào phần "Đầu tư của tôi" và chọn "Vào Tài khoản PAMM".
  • Nhấn vào số Tài khoản PAMM.
  • Tại cửa sổ đầu tư, nhấn vào mục "Báo cáo".
  • Thiết lập khoảng thời gian thích hợp cho báo cáo.
  • Lựa chọn loại báo cáo - "Báo cáo cân đối hoạt động" hoặc "Báo cáo thương mại".
  • Nhấn vào nút "Xem báo cáo".

Lưu ý:

Bạn có thể không công khai một phần dữ liệu nếu nhà quản lý thiết lập trên Tài khoản PAMM của mình "Thời gian không công khai" cập nhật của báo cáo giao dịch theo tài khoản đầu tư.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.