Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để điều chỉnh khối lượng quyền chọn khi các nhà đầu tư nạp / rút tiền?

Nhà quản lý cần độc lập giám sát khối lượng quyền chọn mở trên Tài khoản PAMM và điều chỉnh quyền chọn khi thực hiện yêu cầu nạp / rút tiền.

Tại ví dụ trên chúng tôi bổ sung thêm một số phương án điều chỉnh quyền chọn trong trường hợp nạp / rút tiền.

Ví dụ 1. Tài khoản PAMM bao gồm hai tài khoản: của nhà đầu tư và nhà quản lý. Tài sản Tài khoản PAMM bao gồm 10,000 USD.

Tài khoản PAMMNhà quản lýNhà đầu tư 1Nhà đầu tư 23,000 USD6,000 USD1,000 USD

Nhà quản lý mở quyền chọn mua cặp EURUSD với khối lượng 4 lô theo giá 1.29000.

Quyền chọn mởMua (Buy) EURUSDKhối lượng: 4 lôGiá: 1.29000
12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Số tiền ban đầu
Nhà quản lý
3,000 USD
Nhà đầu tư 1
1,000 USD
Nhà đầu tư 2
6,000 USD

Tại thời điểm rollover, giá đạt mức 1.28800. Tài khoản thua lỗ 800 USD. Trên tài khoản sẽ diễn ra quá trình phân chia thua lỗ.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Quyền chọn mởMua (Buy) EURUSDKhối lượng: 4 lôGiá: 1.29000
Rollover 1Giá: 1.28800Thua lỗ Tài khoản PAMM: -800 USDNhà quản lý: -240 USDNhà đầu tư 1: -80 USDNhà đầu tư 2: -480 USD
Số tiền ban đầu
Rollover 1
Nhà quản lý
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
Nhà đầu tư 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
Nhà đầu tư 2
6,000 USD
6,000 - 480 = 5,520 USD

Sau rollover, giá đạt mức 1.29300. Tài khoản đạt lợi nhuận 2,000 USD. Trên tài khoản sẽ diễn ra quá trình phân chia lợi nhuận.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Quyền chọn mởMua (Buy) EURUSDKhối lượng: 4 lôGiá: 1.29000
Rollover 1Giá: 1.28800Thua lỗ Tài khoản PAMM: -800 USDNhà quản lý: -240 USDNhà đầu tư 1: -80 USDNhà đầu tư 2: -480 USD
Rollover 2Giá: 1.29300Lợi nhuận Tài khoản PAMM: 2,000 USDNhà quản lý: 600 USDNhà đầu tư 1: 200 USDNhà đầu tư 2: 1,200 USD
Số tiền ban đầu
Rollover 1
Rollover 2
Tổng
Nhà quản lý
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
2,760 + 600 = 3,360 USD
3,360 USD
Nhà đầu tư 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
920 + 200 = 1,120 USD
1,120 USD
Nhà đầu tư 2
6,000 USD
6,000 - 480 = 5,520 USD
5,520 + 1,200 = 6,720 USD
6,720 USD

Ví dụ 2. Chúng ta cùng xem xét Tài khoản PAMM đó với điều kiện nạp tiền.

Tài khoản PAMM bao gồm hai tài khoản: tài khoản nhà đầu tư và tài khoản nhà quản lý. Tài sản Tài khoản PAMM - 10,000 USD. Nhà quản lý mở quyền chọn mua cặp EURUSD với khối lượng 4 lô theo giá 1.29000. Tại thời điểm rollover, giá đạt 1.28800. Tài khoản thua lỗ 800 USD. Như vậy, trên tài khoản sẽ diễn ra quá trình phân chia thua lỗ.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Quyền chọn mởMua (Buy) EURUSDKhối lượng: 4 lôGiá: 1.29000
Rollover 1Giá: 1.28800Thua lỗ Tài khoản PAMM: -800 USDNhà quản lý: -240 USDNhà đầu tư 1: -80 USDNhà đầu tư 2: -480 USD
Số tiền ban đầu
Rollover 1
Nhà quản lý
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
Nhà đầu tư 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
Nhà đầu tư 2
6,000 USD
6,000 - 480 = 5,520 USD

Nhà quản lý nhận được thông báo rằng tại thời điểm rollover hiện tại có một tài khoản đầu tư muốn đầu tư vào Tài khoản PAMM với số tiền đầu tư 5,000 USD.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Quyền chọn mởMua (Buy) EURUSDKhối lượng: 4 lôGiá: 1.29000
Rollover 1Giá: 1.28800Thua lỗ Tài khoản PAMM: -800 USDNhà quản lý: -240 USDNhà đầu tư 1: -80 USDNhà đầu tư 2: -480 USD
Nhà đầu tư 3 - nạp 5,000 USD

Tại thời điểm rollover cần phải điều chỉnh quyền chọn khi xuất hiện nhà đầu tư mới: bởi vì diễn ra quá trình nạp tiền cho nên nhà quản lý cần phải bổ sung thêm khối lượng. Bạn có thể tính khối lượng cần thiết theo công thức:

(SumInv / Equity) × Lots, tại đó:

  • SumInv: khoản đầu tư mới.
  • Equity: tài sản Tài khoản PAMM tại thời điểm rollover.
  • Lots (Lô): khối lượng quyền chọn mở trên tài khoản (trước thời điểm nạp tiền).

Trong trường hợp này: (5,000 / 9,200) × 4 = 2.17 lots

Nhà quản lý cần mua 2.17 lô EURUSD để điều chỉnh quyền chọn.

Nhà quản lý mở quyền chọn: Mua (Buy) EURUSD 2.17 1.28800.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Quyền chọn mởMua (Buy) EURUSDKhối lượng: 4 lôGiá: 1.29000
Rollover 1Giá: 1.28800Thua lỗ Tài khoản PAMM: -800 USDNhà quản lý: -240 USDNhà đầu tư 1: -80 USDNhà đầu tư 2: -480 USD
Nhà đầu tư 3 - nạp 5,000 USD
Điều chỉnh quyền chọn
Mua (Buy) EURUSDKhối lượng: 4 lôGiá: 1.29000
+ Mua (Buy) EURUSDKhối lượng: 2.17 lôGiá: 1.28800
Số tiền ban đầu
Rollover 1
Nhà quản lý
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
Nhà đầu tư 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
Nhà đầu tư 2
6,000 USD
6,000 - 480 = 5,520 USD
Nhà đầu tư 3
0 USD
Nạp: 5,000 USD

Sau rollover, giá đạt mức 1.29300. Tài khoản đạt lợi nhuận 3,080 USD. Trên tài khoản sẽ diễn ra quá trình phân chia lợi nhuận.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Quyền chọn mởMua (Buy) EURUSDKhối lượng: 4 lôGiá: 1.29000
Rollover 1Giá: 1.28800Thua lỗ Tài khoản PAMM: -800 USDNhà quản lý: -240 USDNhà đầu tư 1: -80 USDNhà đầu tư 2: -480 USD
Rollover 2Giá: 1.29300Lợi nhuận Tài khoản PAMM: 3,080 USDNhà quản lý: 600 USDNhà đầu tư 1: 200 USDNhà đầu tư 2: 1,200 USDNhà đầu tư 3 (nạp 5,000 USD): 1,080 USD
Điều chỉnh quyền chọn
Mua (Buy) EURUSDKhối lượng: 4 lôGiá: 1.29000
+ Mua (Buy) EURUSDKhối lượng: 2.17 lôGiá: 1.28800
Nhà đầu tư 3 nạp 5,000 USD
Số tiền ban đầu
Rollover 1
Rollover 2
Tổng
Nhà quản lý
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
2,760 + 600 = 3,360 USD
3,360 USD
Nhà đầu tư 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
920 + 200 = 1,120 USD
1,120 USD
Nhà đầu tư 2
6,000 USD
6,000 - 480 = 5,520 USD
5,520 + 1,200 = 6,720 USD
6,720 USD
Nhà đầu tư 3
0 USD
Nạp: 5,000 USD
5,000 + 1,080 = 6,080 USD
6,080 USD

Khi điều chỉnh quyền chọn đối với tiền đầu tư mới sẽ không ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của nhà đầu tư.

Ví dụ 3. Chúng ta cùng xem xét Tài khoản PAMM đó với điều kiện rút tiền.

Tài khoản PAMM bao gồm hai tài khoản: của nhà đầu tư và nhà quản lý. Tài sản Tài khoản PAMM bao gồm 10,000 USD. Nhà quản lý mở quyền chọn mua cặp EURUSD với khối lượng 4 lô theo giá 1.29000. Tại thời điểm rollover, giá đạt 1.28800. Tài khoản thua lỗ 800 USD. Như vậy, trên tài khoản sẽ diễn ra quá trình phân chia thua lỗ.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Quyền chọn mởMua (Buy) EURUSDKhối lượng: 4 lôGiá: 1.29000
Rollover 1Giá: 1.28800Thua lỗ Tài khoản PAMM: -800 USDNhà quản lý: -240 USDNhà đầu tư 1: -80 USDNhà đầu tư 2: -480 USD

Nhà quản lý nhận được thông báo rằng tại thời điểm rollover hiện tại nhà đầu tư 2 muốn rút tất cả tiền từ Tài khoản PAMM. Số tiền rút ra là 5,520 USD.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Quyền chọn mởMua (Buy) EURUSDKhối lượng: 4 lôGiá: 1.29000
Rollover 1Giá: 1.28800Thua lỗ Tài khoản PAMM: -800 USDNhà quản lý: -240 USDNhà đầu tư 1: -80 USDNhà đầu tư 2: -480 USD
Nhà đầu tư 2 - Rút 5,520 USD

Tại thời điểm rollover cần phải điều chỉnh quyền chọn với dữ liệu mới: bởi vì diễn ra quá trình rút tiền cho nên nhà quản lý cần phải giảm khối lượng. Bạn có thể tính khối lượng cần thiết theo công thức:

(OutInv / Equity) × Lots

.
  • OutInv: số tiền đầu tư rút ra.
  • Equity: tài sản Tài khoản PAMM tại thời điểm rollover.
  • Lots (Lô): khối lượng quyền chọn mở trên tài khoản (trước thời điểm nạp tiền).

Trong trường hợp này: (5,520 / 9,200) × 4 = 2.4 lô

Nhà quản lý cần mua 2.4 lô EURUSD để điều chỉnh quyền chọn.

Nhà quản lý mở quyền chọn: Mua (Buy) EURUSD 1.6 1.28800.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Quyền chọn mởMua (Buy) EURUSDKhối lượng: 4 lôGiá: 1.29000
Rollover 1Giá: 1.28800Thua lỗ Tài khoản PAMM: -800 USDNhà quản lý: -240 USDNhà đầu tư 1: -80 USDNhà đầu tư 2: -480 USD
Nhà đầu tư 2 - Rút 5,520 USD
Điều chỉnh quyền chọn
Mua (Buy) EURUSDKhối lượng: 4 lôGiá: 1.29000
Đóng EURUSDKhối lượng: 2.4 lôGiá: 1.28800
Số tiền ban đầu
Rollover 1
Nhà quản lý
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
Nhà đầu tư 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
Nhà đầu tư 2
6,000 USD
6,000 - 480 = 5,520 USD (Rút 5,520)

Sau rollover, giá đạt mức 1.29300. Tài khoản đạt lợi nhuận 800 USD. Trên tài khoản sẽ diễn ra quá trình phân chia lợi nhuận.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Quyền chọn mởMua (Buy) EURUSDKhối lượng: 4 lôGiá: 1.29000
Rollover 1Giá: 1.28800Thua lỗ Tài khoản PAMM: -800 USDNhà quản lý: -240 USDNhà đầu tư 1: -80 USDNhà đầu tư 2: -480 USD
Rollover 2Giá: 1.29300Lợi nhuận Tài khoản PAMM: +800 USDNhà quản lý: 600 USDNhà đầu tư 1: 200 USD
Điều chỉnh quyền chọn
Mua (Buy) EURUSDKhối lượng: 4 lôGiá: 1.29000
Đóng EURUSDKhối lượng: 2.4 lôGiá: 1.28800
Nhà đầu tư 2 - Rút 5,520 USD
Số tiền ban đầu
Rollover 1
Rollover 2
Nhà quản lý
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
2,760 + 600 = 3,360 USD
Nhà đầu tư 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
920 + 200 = 1,120 USD

Khi điều chỉnh quyền chọn đối với việc rút tiền đầu tư từ Tài khoản PAMM, kết quả giao dịch của nhà đầu tư sẽ không bị ảnh hưởng.

Lưu ý:

Nếu cùng một lúc diễn ra một số yêu cầu nạp và rút tiền, đầu tiên cần tính tổng số tiền nạp / rút tiền và sau đó sử dụng công thức trên nhưng thay đổi theo khối lượng cần thiết.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Tài khoản PAMM":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên