Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để nhận Ngân hàng phần thưởng? Ai có thể nhận?

 1. 1 Tất cả những ai giao dịch thành công 5 lệnh liên tiếp (các lệnh phải được thực hiện liên tiếp nhau).
 2. 2 Các lệnh thành công liên tiếp phải phù hợp với yêu cầu sau:
  • Mỗi Fix-Contracts phải từ 5 USD / 5 EUR trở lên (trong trường hợp Fix-Contracts ít hơn 5 USD, chuỗi lệnh sẽ tính lại từ đầu).
  • Khung thời gian của Fix-Contracts không được quá 1 giờ đồng hồ.
  • Nếu như một trong các lệnh của bạn bao gồm cả tiền mặt và tiền thưởng nhận từ chương trình quy đổi điểm thưởng ra tiền để giao dịch Fix-Contracts, số tiền gốc của bạn phải bằng hoặc lớn hơn 5 USD / 5 EUR.
 3. 3 Ngân hàng phần thưởng sẽ không trao quá 3 lần 1 ngày đối với 1 tài khoản myAlpari.
 4. 4 Trong trường hợp nếu có 2 tài khoản giao dịch cùng một lúc đáp ứng các điều kiện để nhận Ngân hàng phần thưởng (tính đến từng mili giây, ví dụ: 13:20:23:13), quỹ sẽ được chuyển vào tài khoản có tổng số tiền giao dịch lớn hơn (tính theo USD).
 5. 5 Việc xác định người chiến thắng nằm trong thẩm quyền của công ty.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Điều kiện giao dịch Fix-Contracts":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên