Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Có thể tăng giá trị Fix-Contracts nhiều lần không?

Có, Fix-Contracts có thể tăng nhiều lần. Một số giới hạn khi tăng Fix-Contracts:

  • Giá trị tối đa Fix-Contracts đối với một lệnh được quy định tại điều kiện giao dịch.
  • Mức chi trả tối thiểu (%) không thể thấp hơn 10%.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Điều kiện giao dịch Fix-Contracts":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên