Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để giao dịch Fix-Contracts bằng tiền thưởng?

Trên tài khoản alpari.fix-contracts của bạn tại nền tảng giao dịch Fix-ContractsTrader sẽ tự động tạo ra hai ví tiền - một cho tài sản riêng và một cho tài sản thưởng nhận được khi thực hiện quy đổi điểm thưởng. Khi thực hiện giao dịch, số tiền từ ví tiền thưởng sẽ được trừ trước tiên.

Quy trình giao dịch:

  1. 1

    Trong trường hợp nếu Fix-Contracts đóng với kết quả tích cực. Ví dụ bạn quy đổi điểm thưởng ra 1.000 USD. Tại ví tài sản riêng của bạn cũng có 1.000 USD. Bạn mở lệnh 100 USD (sẽ được trừ từ số tiền thưởng) với phần trăm chi trả 45%. Fix-Contracts đóng với kết quả tích cực và bạn sẽ nhận được 45 USD vào ví tài sản riêng. Khi đó, 100 USD tiền thưởng sẽ mất đi. Kết quả là bạn sẽ có 1.045 USD tài sản riêng và 900 USD tiền thưởng.

  2. 2

    Trong trường hợp nếu Fix-Contracts đóng với kết quả tiêu cực. Giả sử với điều kiện như tại mục 1, Fix-Contracts đóng với kết quả tiêu cực. Trong trường hợp này, bạn sẽ mất 100 USD tiền thưởng. Kết quả là trên tài khoản của bạn sẽ có 1.000 USD tài sản riêng và 900 USD tiền thưởng.

  3. 3

    Trong trường hợp nếu Fix-Contracts đóng bằng với giá tại thời điểm mở lênh. Giả sử với điều kiện tương tự như tại mục 1, Fix-Contracts đóng bằng với mức giá khi mở lệnh. Trong trường hợp này, bạn cũng sẽ mất 100 USD tiền thưởng và bạn sẽ không nhận được phần trăm chi trả. Kết quả là trên tài khoản của bạn cũng sẽ chỉ còn 1.000 USD tiền thật và 900 USD tiền thưởng.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Điều kiện giao dịch Fix-Contracts":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên