Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để nhận trạng thái PRO?

Mỗi khách hàng của công ty khi giao dịch Fix-Contracts có thể nhận trạng thái này khi khách hàng đó có khối lượng giao dịch đạt 30.000 USD / 30.000 EUR. Khối lượng giao dịch theo yêu cầu cần phải đạt được trong vòng 7 ngày. Không tính các chỉ số đạt được trước khi chức năng này được cập nhật.

Khi tính khối lượng giao dịch sẽ không tính các Fix-Contracts với mức chi trả 100% và các Fix-Contracts sử dụng tiền thưởng nhận được khi quy đổi điểm thưởng ra tiền mặt để giao dịch Fix-Contracts.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Điều kiện giao dịch Fix-Contracts":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên