Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Các đồng tiền ảo là gì?

Đồng tiền ảo là phương tiện thanh toán kỹ thuật số, bảo vệ khỏi sao chép, làm giả và thay đổi. Mỗi "đồng tiền" ảo có một bộ số duy nhất, giao dịch trên đồng tiền ảo sử dụng các chìa khóa đặc biệt. Giao dịch đã thực hiện không thể hủy bỏ.

Thông tin về giao dịch thường được công khai. Bởi vì bitcoin là đồng tiền ảo phổ biến nhất, thông tin về đồng tiền này là một chuỗi các hoạt động liên tục trong một khối. Khối tiếp theo sẽ sử dụng thông tin của khối trước đó làm tiền để nhằm đảm bảo tính liên tục của chuỗi.

Các đồng tiền ảo được tạo ra không chịu sự quản trị nội bộ hay bên ngoài, không có trung tâm điều khiển duy nhất và không chịu bất kỳ sự tác động vật lý nào. Do đó, thái độ của người dùng đối với các đồng tiền ảo rất khác nhau. Hiện tại, không có mục đích kinh tế chung và tư cách pháp nhân nào.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Quay lên trên