Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Tại sao phần lợi nhuận trong bảng xếp hạng không phù hợp với tính toán của tôi?

Điều này có nghĩa rằng phần lợi nhuận mà bạn kiếm được vào thời điểm tài khoản không nằm trong bảng xếp hạng. Bạn có thể tìm hiểu thời gian cập nhật bảng xếp hạng tại "Cuộc thi của tôi" bên trong myAlpari.

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên