Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để tính lợi nhuận từ việc đầu tư trên tài khoản vốn?

Cùng xem ví dụ tính lợi nhuận trên tài khoản vốn1.

Giả sử, khách hàng mua "Sản Phẩm Cấu Trúc" với số tiền 10,000 USD với mức bảo vệ vốn (CPL) 90%.

Khách hàng kích hoạt tài khoản vốn và nhận miễn phí 7,200 USD tín dụng, được tính theo công thức: CPL / 100 x cost of product x 0.8. Khi đáo hạn sẽ có các trường hợp sau:

Khách hàng có lợi nhuận từ "Sản Phẩm Cấu Trúc".

Giả sử, lợi nhuận cho "Sản Phẩm Cấu Trúc" là 20%. Khi đó:

Ví dụ 1.
Vào thời điểm đáo hạn sản phẩm, khách hàng kiếm được 1,100 USD trên tài khoản vốn. Vào ngày đáo hạn, khách hàng nhận lại 1,100 +12,000 = 13,100 USD.

Ví dụ 2.
Vào thời điểm đáo hạn sản phẩm, khách hàng thua lỗ 1,100 USD trên tài khoản vốn. Vào ngày đáo hạn sẽ trừ đi kết quả giao dịch của khách hàng trên tài khoản vốn. Khách hàng nhận được 12,000 - 1,100 = 10,900 USD trên tài khoản tạm thời.

Không có lợi nhuận từ "Sản Phẩm Cấu Trúc". Khi đó:

Ví dụ 1.
Vào thời điểm đáo hạn sản phẩm, khách hàng kiếm được lợi nhuận 1,100 USD trên tài khoản vốn nhưng không có lợi nhuận cho sản phẩm cấu trúc. Như vậy, vào ngày đáo hạn sản phẩm, khách hàng nhận 90% từ mức bảo vệ vốn: 9,000 + 1,100 = 10,100 USD.

Ví dụ 2.
Vào thời điểm đáo hạn sản phẩm, khách hàng thua lỗ 1,100 USD khi giao dịch bằng tài khoản vốn. Trong trường hợp này, vào ngày đáo hạn sẽ trừ đi kết quả giao dịch của khách hàng trên tài khoản vốn. Khách hàng nhận được 9,000 - 1,100 = 7,900 USD trên tài khoản tạm thời.

Vui lòng lưu ý:

  1.  Tất cả ví dụ trên không bao gồm phí mở sản phẩm cấu trúc và được trừ vào ngày đáo hạn sản phẩm cấu trúc.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên