• Giao dịch Forex
 • Đầu tư
 • Chương trình tri ân khách hàng
 • Ưu đãi và các cuộc thi
 • Phân tích
 • Nên bắt đầu từ đâu
 • Về chúng tôi

Giám sát Tài Khoản PAMM là gì? Giám sát Tài khoản PAMM bao gồm thông số nào?

Giám sát Tài khoản PAMM là hệ thống biểu đồ hiển thị kết quả hoạt động kinh doanh không bao gồm các hoạt động cân đối kế toán.

Hệ thống giám sát Tài khoản PAMM thể hiện tài khoản giao dịch của nhà quản lý.

Cổ phiếu là thông số giám sát thể hiện phần của nhà đầu tư và các khoản đầu tư của họ trong Tài khoản PAMM tương tự như cổ phiếu đầu tư.

Giá cổ phiếu là thông số thể hiện sự thay đổi của tài sản trên Tài khoản PAMM, chỉ tính kết quả giao dịch. Cổ phiếu có giá trị tương đương với tất cả nhà đầu tư Tài khoản PAMM, bằng với mối quan hệ giữa tài sản với số lượng cổ phiếu Tài khoản PAMM (tài khoản đầu tư, nếu xem xét giám sát tài khoản đầu tư). Việc tính toán lại giá cổ phiếu Tài khoản PAMM được thực hiện vào mỗi thời điểm cập nhật (rollover). Giá ban đầu của cổ phiếu khi kích hoạt Tài khoản PAMM bằng 100 đơn vị tiền tệ tài khoản.

Số lượng cổ phiếu là thông số thể hiện phần trăm từ kết quả giao dịch trên Tài khoản PAMM phù hợp với tài khoản đầu tư tương ứng. Số lượng cổ phiếu thuộc tài khoản đầu tư này được tính như mối quan hệ giữa tài sản tài khoản đầu tư với giá cổ phiếu. Việc tính toán số lượng cổ phiếu tài khoản đầu tư sẽ diễn ra vào thời điểm cập nhật mở khi xử lý yêu cầu nạp và rút tiền.

Thông số giám sát trên được tính và lưu trữ với độ chính xác đến chữ số thập phân thứ 15. Tại myAlpari, giá cổ phiếu được hiển thị tới hai chữ số thập phân, số lượng cổ phiếu - chữ số thập phân thứ sáu.

Ví dụ 1.

Nhà đầu tư tạo tài khoản đầu tư và gửi yêu cầu nạp 1,000 USD. Giá cổ phiếu Tài khoản PAMM tại thời điểm cập nhât mở bằng 200.00. Khi xử lý yêu cầu, nhà đầu tư sẽ được tính là có 5.00 cổ phiếu (1,000 USD / 200.00).

Tại thời điểm cập nhật tiếp theo, giá cổ phiếu Tài khoản PAMM bằng 250.00. Tài sản trên tài khoản đầu tư bằng 1,250 USD (250.00 x 5.00 cổ phiếu = 1,250 USD).

Nhà đầu tư quyết định nạp thêm tiền vào tài khoản đầu tư và gửi yêu cầu nạp 500 USD. Giá cổ phiếu Tài khoản PAMM tại thời điểm cập nhật mở bằng 250.00. Khi xử lý yêu cầu, tài khoản đầu tư sẽ được cộng 2.00 cổ phiếu (500 USD / 250.00) và số lượng cổ phiếu tài khoản đầu tư sẽ là 7.00. Tại thời điểm cập nhật tiếp theo, việc tính tài sản tài khoản đầu tư sẽ được tính dựa trên 7.00 cổ phiếu.

Tỷ suất lợi nhuận là phần trăm lợi nhuận hoặc thua lỗ của nhà đầu tư trên tài khoản đầu tư trong giai đoạn nhất định. Thông số này được tính theo công thức sau:

(P2 - P1) / P1 × 100%, tại đó:

 • P1 = Giá cổ phiếu đầu kỳ.
 • P2 = Giá cổ phiếu cuối kỳ.

Ví dụ 2.

01/07 nhà đầu tư tạo tài khoản đầu tư và gửi yêu cầu nạp tiền. Tại thời điểm xử lý yêu cầu, giá cổ phiếu bằng 250,00. 01/08 giá cổ phiếu Tài khoản PAMM tăng lên 350. Tỷ suất lợi nhuận từ tài khoản đầu tư trong giai đoạn này bằng: (350,00 - 250,00) / 250,00 x 100 = 40%.

Để tính tỷ suất lợi nhuận trong một gian đoạn có thể thông qua tỷ suất lợi nhuận Tài khoản PAMM trên biểu đồ giám sát theo công thức sau:

( (D2 + 100) - (D1 + 100) ) / (D1 + 100) × 100%

 • D1 = Tỷ suất lợi nhuận đầu kỳ.
 • D2 = Tỷ suất lợi nhuận cuối kỳ.

Vui lòng lưu ý:

Vào cuối kỳ giao dịch, nhà quản lý nhận được phần trăm lợi nhuận (nếu có) phù hợp với số cổ phần của anh ta (dựa trên đề xuất Tài khoản PAMM). Số tiền từ giá trị tài sản ròng sẽ được cố định trên số dư tài khoản đầu tư.

Chỉ số đánh giá công việc nhà quản lý

 • Mức lợi nhuận tối đa là số tiền tối đa mà nhà đầu tư có thể kiếm được trong suốt thời gian Tài khoản PAMM tồn tại.
 • Mức thua lỗ tối đa (thua lỗ tương đối) - là số tiền tối đa mà nhà đầu tư có thể mất trong suốt thời gian Tài khoản PAMM tồn tại.
 • Mức lợi nhuận tối đa trong ngày của Tài khoản PAMM là giá trị tối đa của tất cả lợi nhuận trong ngày.
 • Mức thua lỗ tối đa trong ngày của Tài khoản PAMM là giá trị tối đa của tất cả thua lỗ trong ngày.
 • Lợi nhuận trung bình trong ngày là trung bình cộng của tất cả lợi nhuận trong ngày và phải lớn hơn 0.
 • Thua lỗ trung bình trong ngày là trung bình cộng của tất cả thua lỗ trong ngày.
 • Biến động tỷ suất lợi nhuận ngày là trung bình cộng của tất cả tỷ suất lợi nhuận (lợi nhuận và thua lỗ).
 • Hệ số phục hồi là tỷ lệ giữa lợi nhuận hiện tại và thua lỗ tương đối lớn nhất.
 • Sự liều lĩnh trong giao dịch được tính dựa trên biến động kết quả giao dịch trung bình Tài khoản PAMM. Phạm vi biến động:

  • Mức 1 - từ 0 đến 1%.
  • Mức 2 - từ 1 đến 3%.
  • Mức 3 - từ 3 đến 5%.
  • Mức 4 - từ 5 đến 7%.
  • Mức 5 - từ 7% trở lên.
 • Tỷ suất lợi nhuận / rủi ro là tỷ lệ giữa lợi nhuận trung bình ngày và thua lỗ trung bình ngày.
 • Xếp hạng sao: hệ thống đánh giá Tài khoản PAMM của Alpari tùy thuộc vào số lượng điểm nhận được (từ 0 đến 5).

Chỉ số Tài khoản PAMM được công khai trên trang giám sát Tài khoản PAMM.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.