Làm thế nào để điều chỉnh khối lượng quyền chọn khi các nhà đầu tư nạp / rút tiền?

Nhà quản lý cần độc lập giám sát khối lượng quyền chọn mở trên Tài khoản PAMM và điều chỉnh quyền chọn khi thực hiện yêu cầu nạp / rút tiền.

Tại ví dụ trên chúng tôi bổ sung thêm một số phương án điều chỉnh quyền chọn trong trường hợp nạp / rút tiền.

Ví dụ 1. Tài khoản PAMM bao gồm hai tài khoản: của nhà đầu tư và nhà quản lý. Tài sản Tài khoản PAMM bao gồm 10,000 USD.

1

Nhà quản lý mở quyền chọn mua cặp EURUSD với khối lượng 4 lô theo giá 1.29000.

2
 

Số tiền ban đầu

   

Nhà quản lý

3,000 USD

Nhà đầu tư 1

1,000 USD

Nhà đầu tư 2

6,000 USD

   

Tại thời điểm rollover, giá đạt mức 1.28800. Tài khoản thua lỗ 800 USD. Trên tài khoản sẽ diễn ra quá trình phân chia thua lỗ.

3
 

Số tiền ban đầu

Rollover 1

     

Nhà quản lý

3,000 USD

3,000 - 240 = 2,760 USD

Nhà đầu tư 1

1,000 USD

1,000 - 80 = 920 USD

Nhà đầu tư 2

6,000 USD

6,000 - 480 = 5,520 USD

     

Sau rollover, giá đạt mức 1.29300. Tài khoản đạt lợi nhuận 2,000 USD. Trên tài khoản sẽ diễn ra quá trình phân chia lợi nhuận.

4
 

Số tiền ban đầu

Rollover 1

Rollover 2

Tổng

         

Nhà quản lý

3,000 USD

3,000 - 240 = 2,760 USD

2,760 + 600 = 3,360 USD

3,360 USD

Nhà đầu tư 1

1,000 USD

1,000 - 80 = 920 USD

920 + 200 = 1,120 USD

1,120 USD

Nhà đầu tư 2

6,000 USD

6,000 - 480 = 5,520 USD

5,520 + 1,200 = 6,720 USD

6,720 USD

         

Ví dụ 2. Chúng ta cùng xem xét Tài khoản PAMM đó với điều kiện nạp tiền.

Tài khoản PAMM bao gồm hai tài khoản: tài khoản nhà đầu tư và tài khoản nhà quản lý. Tài sản Tài khoản PAMM - 10,000 USD. Nhà quản lý mở quyền chọn mua cặp EURUSD với khối lượng 4 lô theo giá 1.29000. Tại thời điểm rollover, giá đạt 1.28800. Tài khoản thua lỗ 800 USD. Như vậy, trên tài khoản sẽ diễn ra quá trình phân chia thua lỗ.

5
 

Số tiền ban đầu

Rollover 1

     

Nhà quản lý

3,000 USD

3,000 - 240 = 2,760 USD

Nhà đầu tư 1

1,000 USD

1,000 - 80 = 920 USD

Nhà đầu tư 2

6,000 USD

6,000 - 480 = 5,520 USD

     

Nhà quản lý nhận được thông báo rằng tại thời điểm rollover hiện tại có một tài khoản đầu tư muốn đầu tư vào Tài khoản PAMM với số tiền đầu tư 5,000 USD.

6

Tại thời điểm rollover cần phải điều chỉnh quyền chọn khi xuất hiện nhà đầu tư mới: bởi vì diễn ra quá trình nạp tiền cho nên nhà quản lý cần phải bổ sung thêm khối lượng. Bạn có thể tính khối lượng cần thiết theo công thức:

(SumInv / Equity) × Lots, tại đó:

  • SumInv: khoản đầu tư mới.
  • Equity: tài sản Tài khoản PAMM tại thời điểm rollover.
  • Lots (Lô): khối lượng quyền chọn mở trên tài khoản (trước thời điểm nạp tiền).

Trong trường hợp này: (5,000 / 9,200) × 4 = 2.17 lots

Nhà quản lý cần mua 2.17 lô EURUSD để điều chỉnh quyền chọn.

Nhà quản lý mở quyền chọn: Mua (Buy) EURUSD 2.17 1.28800.

7
 

Số tiền ban đầu

Rollover 1

     

Nhà quản lý

3,000 USD

3,000 - 240 = 2,760 USD

Nhà đầu tư 1

1,000 USD

1,000 - 80 = 920 USD

Nhà đầu tư 2

6,000 USD

6,000 - 480 = 5,520 USD

Nhà đầu tư 3

0 USD

Nạp: 5,000 USD

     

Sau rollover, giá đạt mức 1.29300. Tài khoản đạt lợi nhuận 3,080 USD. Trên tài khoản sẽ diễn ra quá trình phân chia lợi nhuận.

8
 

Số tiền ban đầu

Rollover 1

Rollover 2

Tổng

         

Nhà quản lý

3,000 USD

3,000 - 240 = 2,760 USD

2,760 + 600 = 3,360 USD

3,360 USD

Nhà đầu tư 1

1,000 USD

1,000 - 80 = 920 USD

920 + 200 = 1,120 USD

1,120 USD

Nhà đầu tư 2

6,000 USD

6,000 - 480 = 5,520 USD

5,520 + 1,200 = 6,720 USD

6,720 USD

Nhà đầu tư 3

0 USD

Nạp: 5,000 USD

5,000 + 1,080 = 6,080 USD

6,080 USD

         

Khi điều chỉnh quyền chọn đối với tiền đầu tư mới sẽ không ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của nhà đầu tư.

Ví dụ 3. Chúng ta cùng xem xét Tài khoản PAMM đó với điều kiện rút tiền.

Tài khoản PAMM bao gồm hai tài khoản: của nhà đầu tư và nhà quản lý. Tài sản Tài khoản PAMM bao gồm 10,000 USD. Nhà quản lý mở quyền chọn mua cặp EURUSD với khối lượng 4 lô theo giá 1.29000. Tại thời điểm rollover, giá đạt 1.28800. Tài khoản thua lỗ 800 USD. Như vậy, trên tài khoản sẽ diễn ra quá trình phân chia thua lỗ.

9

Nhà quản lý nhận được thông báo rằng tại thời điểm rollover hiện tại nhà đầu tư 2 muốn rút tất cả tiền từ Tài khoản PAMM. Số tiền rút ra là 5,520 USD.

10

Tại thời điểm rollover cần phải điều chỉnh quyền chọn với dữ liệu mới: bởi vì diễn ra quá trình rút tiền cho nên nhà quản lý cần phải giảm khối lượng. Bạn có thể tính khối lượng cần thiết theo công thức:

(OutInv / Equity) × Lots.

  • OutInv: số tiền đầu tư rút ra.
  • Equity: tài sản Tài khoản PAMM tại thời điểm rollover.
  • Lots (Lô): khối lượng quyền chọn mở trên tài khoản (trước thời điểm nạp tiền).

Trong trường hợp này: (5,520 / 9,200) × 4 = 2.4 lô

Nhà quản lý cần mua 2.4 lô EURUSD để điều chỉnh quyền chọn.

Nhà quản lý mở quyền chọn: Mua (Buy) EURUSD 1.6 1.28800.

11
 

Số tiền ban đầu

Rollover 1

     

Nhà quản lý

3,000 USD

3,000 - 240 = 2,760 USD

Nhà đầu tư 1

1,000 USD

1,000 - 80 = 920 USD

Nhà đầu tư 2

6,000 USD

6,000 - 480 = 5,520 USD (Rút 5,520)

     

Sau rollover, giá đạt mức 1.29300. Tài khoản đạt lợi nhuận 800 USD. Trên tài khoản sẽ diễn ra quá trình phân chia lợi nhuận.

12
 

Số tiền ban đầu

Rollover 1

Rollover 2

       

Nhà quản lý

3,000 USD

3,000 - 240 = 2,760 USD

2,760 + 600 = 3,360 USD

Nhà đầu tư 1

1,000 USD

1,000 - 80 = 920 USD

920 + 200 = 1,120 USD

       

Khi điều chỉnh quyền chọn đối với việc rút tiền đầu tư từ Tài khoản PAMM, kết quả giao dịch của nhà đầu tư sẽ không bị ảnh hưởng.

Lưu ý:

Nếu cùng một lúc diễn ra một số yêu cầu nạp và rút tiền, đầu tiên cần tính tổng số tiền nạp / rút tiền và sau đó sử dụng công thức trên nhưng thay đổi theo khối lượng cần thiết.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.