Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Ticker

Ticker

Là số duy nhất tại phần mềm giao dịch đối với mỗi lệnh, cho phép xác định thứ tự của một lệnh chờ hoặc một quyền chọn đã được mở. Có thể xem sticker (số thứ tự lệnh) đối với mỗi giao dịch tại lịch sử giao dịch.

Ticker

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên