Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Stock

Stock

Stock - Cổ phiếu. Loại cổ phiếu được công bố bởi các công ty cổ phần. Người nắm cổ phiếu này có quyền được nhận một phần doanh thu của công ty. Ngoài ra, các cổ đông có quyền yêu cầu một phần tài sản của công ty nếu công ty đó bị phá sản. Cổ phiếu được chia thành cổ phiếu thông thường và cổ phiếu ưu đãi. Những ai đang sở hữu cổ phiếu phổ thông không chỉ nhận được lợi nhuận mà còn tham gia vào việc quản lý công ty. Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi không thể tác động đến quyết định của các cổ đông trong cuộc họp nhưng họ sẽ nhận được phần trăm lợi nhuận cao.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên