Readiness

Readiness là đặc điểm trong giai đoạn đầu của bất kỳ hệ thống giao dịch nào, bởi vì đây là tín hiệu thông báo cho nhà giao dịch.

Tuy nhiên, Readiness cũng có thể hiểu là khu vực trên đồ thị giá, nơi mà nhà giao dịch chuẩn bị gia nhập hoặc rời khỏi thị trường bằng cách tập trung vào các chỉ số khác nhau.

Readiness có một số giai đoạn - cảnh báo về việc xuất hiện tín hiệu giao dịch, tín hiệu, kết thúc hoạt động giao dịch đã áp dụng cho giai đoạn giao dịch.

Chia sẻ: