Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Range

Range

Range là sự khác biệt giữa giá tối thiểu (min) và giá tối đa (max) của công cụ giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Để làm việc, các nhà giao dịch lựa chọn một khung thời gian nào bất kỳ (tức là khoảng thời gian - giờ, ngày, tuần, v.v.) và sau đó theo dõi sự thay đổi của giá trong khoảng thời gian này. Trong hành lang di chuyển giá, có các mức giá tối thiểu và tối đa và được gọi là "Range".

Range

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên