Premium

Thuật ngữ này có nhiều nghĩa: 1. Số tiền lớn hơn giá trị danh nghĩa của các khoản thanh toán trái phiếu. 2. Số tiền cần chi trả cho người bán để mua hoặc bán một quyền chọn trên hợp đồng tương lai.

Chia sẻ: