Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Fill or Kill Order

Fill or Kill Order

Fill or Kill Order - Lệnh FOK (Chấp hành hoặc hủy bỏ). Trong khuôn khổ của thị trường ngoại hối đây được coi là một chỉ định của nhà giao dịch đến nhà môi giới nhằm thực hiện giao dịch mua hoặc bán tài sản nhất định trong thời gian đã được chỉ định. Nếu lệnh không được thực hiện theo các yêu cầu đã được quy định, nó sẽ tự động bị hủy. Bằng việc gửi một tài liệu xác nhận yêu cầu thực hiện hoặc hủy lệnh, nhà giao dịch có thể xác định phạm vi giá của tài sản, thời gian thực hiện lệnh, khối lượng tài sản được giao dịch và những thông tin khác.

Fill or Kill Order

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên