Devaluation

Devaluation - Phá giá tiền tệ. Thuật ngữ dùng để chỉ sự kiểm soát đồng nội tệ của Ngân hàng trung ương tại một quốc gia bằng cách giảm tỷ giá của đồng tiền này so với các ngoại tệ mạnh hoặc vàng.

Chia sẻ: