Declaration Date

Declaration Date - Ngày công bố. Thuật ngữ này là ngày mà Hội đồng quản trị công ty tuyên bố ngày thanh toán cổ tức tiếp theo cũng như số tiền sẽ nhận được. Các chủ sở hữu cổ phiếu trước đây được hưởng cổ tức trong khoảng thời gian theo truyền thống hình thành giữa ngày công bố và ngày Ex-stock Dividend (không có cổ tức bằng chứng khoán).

Chia sẻ:

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.