Kỷ niệm 19 năm thành lập!

All or none

lệnh mà khách hàng gửi cho nhà môi giới. "All or none" nghĩa là nhà môi giới có thể thực hiện lệnh với điều kiện nếu đáp ứng được toàn bộ khối lượng. Nếu nhà môi giới không đáp ứng được toàn bộ khối lượng, lệnh sẽ không được thực hiện.

Quay về

Bạn còn câu hỏi khác?

Hãy gọi cho chuyên gia của chúng tôi.

Chat với đại diện

Tìm hiểu về thị trường Forex...

Hãy đọc các bài phân tích của chúng tôi

Tại Đây
Quay lên trên